Hanketuen hakijalle

Palvelujen kehittämistä tai investointeja

Yleishyödyllisillä investointi- ja kehittämishankkeilla innostetaan alueen asukkaita omaehtoiseen kotiseudun kehittämiseen ja tuetaan alueen elinvoimaisuutta monipuolisesti. Leader hanketuet on suunnattu erilaisille yhteisöille. Hakijoina voivat toimia muun muassa yhdistykset, seurat ja säätiöt sekä oppilaitokset ja kunnat. Hanke voi olla paikallinen, alueiden välinen tai kansainvälinen.

Tukea voivat hakea julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät, rekisteröidyt yhdistykset, seurat, osuuskunnat ja säätiöt.

Mikäli sinulla on hankeidea, ota yhteyttä Kuudestaan ry:n henkilökuntaan. Neuvomme ja autamme idean kehittämisessä sekä autamme hankeprosessin käynnistämisessä.

Yritystukien haku tapahtuu vain sähköisesti Hyrrä-järjestelmän, Hyrrän kautta. Jotta hakeminen Hyrrässä onnistuu, tarvitse Suomi.fi -tunnukset. Tunnuksista lisää täällä.

Lisätietoja tukimuodoista löydät Ruokaviraston sivuilta. 

Hanketukimuodot

Yleishyödyllisillä kehittämis- ja investointihankkeilla tuetaan kylien ja yhteisöjen kehittymistä, yhteistyötä, palvelujen kehittämistä, digitalisaatiota ja kansainvälistymistä. Elinkeinollisella kehittämishankkeella voidaan edistää yritysyhteistyötä, osaamisen lisäämistä ja työvoiman saatavuutta.

Kehittämishankkeet voivat olla yleishyödyllisiä tai elinkeinollisia. Tukea myönnetään yhteisöille toiminnan ja palveluiden kehittämiseen tai jonkin asian kokeilemiseen.

Yleishyödyllisen hankkeen teemana voivat olla esimerkiksi palveluiden ja kylien kehittäminen, digitalisaation edistäminen, nuorten osallistuminen tai ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.

Kehittämishankkeen kustannusarvio voi olla 8000 – 100 000 € ja tuki on 80-90 % hankkeen kustannuksista.

 
 

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet ovat suunnattu alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten osaamisen ja tiedon lisäämiseen.

Kehittämishankkeen kustannusarvio voi olla 8000 – 100 000 € ja tuki on 80-90 % hankkeen kustannuksista.
 

Yleishyödyllinen investointituki on suunnattu esimerkiksi yhteisten kokoontumistilojen ja harrastus- ja virkistyspaikkojen rakentamiseen sekä ympäristön kunnostamiseen.  Tukea voidaan myöntää myös esimerkiksi yleishyödyllisiin kone- ja kalustohankintoihin.

Investointihankkeessa kustannukset voivat olla 8000€ -100 0000€. Tuki on maksimissaan 65 % hankkeen kustannuksista. 

Tukea myönnetään pieniin kone- kalusto- ja laitehankintoihin sekä rakennustoimenpiteisiin.

Pienhankkeiden kustannusarvio voi olla 2 000–8 000 €, investoinneissa tuki on maksimissaan 65 %.

Kehittämis- ja investointihankkeet voi toteuttaa jatkossa myös pienhankkeina, jolloin hankkeen kustannusarvio on 2000-8000 €. Uusi tukimuoto mahdollistaa yhteisöjen pienimuotoiset kehittämistoimet kevyemmällä hakuprosessilla. Tuki myönnetään kertakorvauksena.

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Kunta ei voi saada tukea pienhankkeeseen.

Hankkeella voidaan toteuttaa eritasoisia esiselvityksiä ja suunnitelmien laadintaa, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.

Kustannusarvio 8.000–12.000 euroa ja tuki maksimissaan 90%

 

Kansainvälistä hanketta toteutetaan yhdessä eurooppalaisen kumppanin kanssa. Kumppanihaussa Leader-ryhmä voi olla avuksi.  Kuudestaan ry on mukana monissa kansainvälisisä verkostoissa ja hankkeissa, joilla edistetään alueen kansainvälistymistä.

Kehittämishankkeen kustannusarvio voi olla 8000 – 100 000 € ja tuki on 80-90 % hankkeen kustannuksista.
 

Älykkäät kylät -hankkeet edistävät kestävän kehityksen periaatteita, digitalisaatiota ja innovaatioita. Hankkeeseen liittyvät innovaatiot voivat olla sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristön tilaa parantavia. Hankkeessa voidaan esimerkiksi edistää kiertotaloutta ja paikallisia energiayhteisöjä, tukea kotouttamista ja etätyö- tai etäopiskelumahdollisuuksia tai kehittää alueen yritysten tai elinkeinojen digitalisaatiota.

Maksimi kustannusarvio 100.000 tai pienhankkeet 2000–8000 euroa ja tuki 65-90%

 

Kehittämis- ja investointihankkeet voi toteuttaa jatkossa myös pienhankkeina, jolloin hankkeen kustannusarvio on 2000-8000 €, kehittämishankkeissa tuki on 80-90 %. Uusi tukimuoto mahdollistaa yhteisöjen pienimuotoiset kehittämistoimet kevyemmällä hakuprosessilla. Tuki myönnetään kertakorvauksena.

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Kunta ei voi saada tukea pienhankkeeseen.

 

Hankkeiden kustannusmallit

Hankkeen hakuvaiheessa valitaan kustannusmalli. Kustannusmalli vaikuttaa hankkeen maksuhakemuksen laadintaan ja siihen tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin.

Laskennalliset yleiskustannukset (flat rate), 19 % hankkeen hyväksyttävistä ulkopuolisten palvelujen ja henkilöstökulujen yhteenlasketuista kustannuksista.

Hankkeen henkilöstökuluina hyväksytään työssäoloajan palkka ilman sivukuluja ja lisäksi laskennallisesti hyväksytään 39 % työssäoloajan palkasta. 

Laskennallisina kustannuksina voidaan hyväksyä 19 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista (henkilöstökulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketuista kustannuksista).

Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät hankehenkilöstön matkakustannukset, toimitilakustannukset, kone- ja laitekulut, ohjelmistokulut, toimistokulut, koulutuskulut ja työterveyskulut sekä hankkeen tarjoilukustannukset ja vastuuvakuutukset.

Laskennalliset yleiskustannukset, 40 % hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökustannuksista. 

Hankkeen henkilöstökuluina hyväksytään työssäoloajan palkka ilman sivukuluja ja lisäksi laskennallisesti hyväksytään 39 prosenttia työssäoloajan palkasta. 

Laskennallisina kustannuksina hyväksytään 40 prosenttia henkilöstökuluista.

 Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut hankkeen kustannukset, paitsi henkilöstökustannukset.

Hakijan on toimitettava tuen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen. Kustannusarviossa eritellään suunniteltujen toimenpiteiden kustannukset ja esitys niiden todentamistavoista.

Vakioitua kertakorvausta käytettäessä tuen hakijan ei tarvitse esittää
kertakorvaushankkeelle erikseen kustannusarviota.

Yleishyödyllinen kehittäminen: 

Tukea voi käyttää: 

 • työntekijöiden palkkauskuluihin ja matkakustannuksiin
 • asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin
 • pienhankintoihin
 • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin
 • kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kustannuksiin
 • toimistokuluihin ja vuokriin
 • hankkeen ohjausryhmän kuluihin

Yleishyödylliset investoinnit

 • Investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen. 
 • rakennus- ja kunnostuskuntannuksiin. 
 

Hanketuen hakuprosessi

1. Ota yhteyttä
Kehittämistarpeen syntyessä kannattaa varmistaa rahoitusmahdollisuus Kuudestaan ry:ltä. Yhdessä etsimme sinulle parhaan rahoitusvaihtoehdon ja autamme hakemuksen kaikissa vaiheissa.
 
2. Laadi hankesuunnitelma
Selvitä tarvittavat toimenpiteet, kustannukset ja mahdolliset yhteistyötahot. Tee hintavertailu 3 000 euroa ylittävistä hankinnoista.
 
3. Täytä hakemus Hyrrässä
Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti Hyrrässä hakemukselle ja liitä tarvittavat asiakirjat mukaan. Pyydä tarvittaessa Kuudestaan ry:ltä ohjeita hakemuksen täyttämisessä. Lähetä hakemus, jolloin saat vireilletulosta ilmoituksen. Älä aloita toimenpiteitä ennen hankkeen vireilletuloa.
 
4. Vireilletuloilmoitus
Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.
 
5. Päätöskäsittely
Kuudestaan ry:n hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätösehdotuksen. Hakemus välitetään ELY-keskukselle laillisuustarkastukseen. Ely tekee hankkeelle viranomaispäätöksen. Ennen viranomaispäätöksen saamista hanketta voi toteuttaa omalla riskillä.
 
6. Hankkeen toteutus
Tutustu saamaasi päätökseen Hyrrässä ja toteuta hanketta suunnitelman mukaisesti. Mikäli toimenpiteisiin tulee tehdä muutos, ota välittömästi  yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, niin katsotaan muutostarve yhdessä. Seuraa toteutuksen aikana hankkeen kustannuksia ja määräaikoja. Hae tarvittaessa välimaksatuksia.
 
7. Hae maksatusta
Tee loppumaksatus viimeistään neljän kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Löydät tukipäätöksestä ohjeet maksatuksen määräajoista ja ohjeet sen tekemiseen. Maksatusta haetaan Hyrrässä. Huomioi yritystuen kolmen vuoden pysyvyysehto viimeisen maksupäätöksen jälkeen.

Kuvateksti, valokuvaaja

Hanketukien valintakriteerit

 • Valintakriteerien avulla voit tarkastella hankesuunnitelmaasi ja ohjata kirjoitustyötä.
 • Hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit. Pisteytettävistä hankkeen kriteereistä tulee täyttää vähintään viisi kohtaa tullakseen rahoitetuksi.
 • Rahoituspäätöstä tehtäessä hankkeet asetetaan hankemuodoittain tärkeysjärjestykseen pisteytyksestä riippuen. Valintapäätöksen tekee Kuudestaan ry:n hallitus.Tärkeysjärjestyksellä on erityisesti merkitystä siinä vaiheessa, kun ohjelmakaudelle tai mahdolliselle hakujaksolle asetettu rahoituskehys on loppumassa.
 • Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden valintakriteerejä käytetään yleishyödyllisiin, koulutus- ja tiedonvälistys, suunnittelu- ja kansainvälisiin hankkeisiin.
 • Yleishyödyllisten investointihankkeiden kriteerejä käytetään kaikkiin yleishyödyllisiin investointitukiin.

Valintakriteerit ja niiden käyttö

Hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit.

Yleishyödylliset investointihankkeet

Pakolliset valintakriteerit

1. Hanke on Kuudestaan ry:n kehittämisstrategian ja rahoituslinjausten mukainen
2. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke
3. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
4. Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa
5. Hankkeen tarve on lähtöisin alueelta ja kohderyhmältä
6. Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Kuudestaan ry:n alueeseen

Pisteytettävät kriteerit

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hankkeella on uutuusarvoa
4. Hanke tukee nuorten viihtymistä alueella
5. Hanke kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia
6. Hanke mahdollistaa verkostoitumista
7. Hanke tukee ekologista kestävää kehitystä ja on ilmastovastuullinen
8. Hanke tukee kulttuuriympäristön säilyttämistä
9. Hanke edistää paikkariippumattomuutta
10. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
11. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
12. Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta
13. Hanke hyödyntää olemassa olevaa infraa

Pienhankkeet kriteerit pakollisten kriteerien lisäksi vähintään kaksi näistä alla olevista

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hanke kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia
4. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
5. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
6. Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Pakolliset valintakriteerit

1. Hanke on Kuudestaan ry:n kehittämisstrategian ja rahoituslinjausten mukainen
2. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke
3. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
4. Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa
5. Hankkeen tarve on lähtöisin alueelta ja kohderyhmältä
6. Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Kuudestaan ry:n alueeseen

Pisteytettävät kriteerit

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hankkeella on uutuusarvoa
4. Hanke parantaa osaamisen tasoa
5. Hanke lisää tietojen ja taitojen vaihtoa
6. Hanke tukee alueen kansainvälistymistä
7. Hanke tukee nuorten viihtymistä alueella
8. Hanke houkuttelee nuoria/nuoria aikuisia yhdistystoiminnan ja yhteisen
tekemisen pariin
9. Hanke tukee ekologista kestävää kehitystä ja on ilmastovastuullinen
10. Hanke edistää paikkariippumattomuutta
11. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
12. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
13. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia alueella
 
Pienhankkeet kriteerit pakollisten kriteerien lisäksi vähintään kaksi näistä alla olevista

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hanke parantaa osaamisen tasoa
4. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
5. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
6. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia alueella