Hanketuen hakijalle

Palvelujen kehittämistä tai investointeja

Yleishyödyllisillä investointi- ja kehittämishankkeilla innostetaan alueen asukkaita omaehtoiseen kotiseudun kehittämiseen ja tuetaan alueen elinvoimaisuutta monipuolisesti. Leader hanketuet on suunnattu erilaisille yhteisöille. Hakijoina voivat toimia muun muassa yhdistykset, seurat ja
säätiöt sekä oppilaitokset ja kunnat. Hanke voi olla paikallinen, alueiden välinen tai kansainvälinen.

Tukea voivat hakea julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät, rekisteröidyt yhdistykset, seurat, osuuskunnat ja säätiöt.

Mikäli sinulla on hankeidea, ota yhteyttä Kuudestaan ry:n henkilökuntaan. Neuvomme ja autamme idean kehittämisessä sekä autamme hankeprosessin käynnistämisessä.

Yritystukien haku tapahtuu vain sähköisesti Hyrrä-järjestelmän, Hyrrän kautta. Jotta hakeminen Hyrrässä onnistuu, tarvitse Suomi.fi -tunnukset. Tunnuksista lisää täällä.

Lisätietoja tukimuodoista löydät Ruokaviraston sivuilta. 

Kuvateksti, valokuvaaja

Hanketukimuodot

Yleishyödyllisillä kehittämis- ja investointihankkeilla tuetaan kylien ja yhteisöjen kehittymistä, yhteistyötä, palvelujen kehittämistä, digitalisaatiota ja kansainvälistymistä. Elinkeinollisella kehittämishankkeella voidaan edistää yritysyhteistyötä, osaamisen lisäämistä ja työvoiman saatavuutta.

Kehittämishankkeet voivat olla yleishyödyllisiä tai elinkeinollisia. Tukea myönnetään yhteisöille toiminnan ja palveluiden kehittämiseen tai jonkin asian kokeilemiseen.

Yleishyödyllisen hankkeen teemana voivat olla esimerkiksi palveluiden ja kylien kehittäminen, digitalisaation edistäminen, nuorten osallistuminen tai ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Kehittämishankkeen kustannusarvio voi olla 8000 – 100 000 € ja tuki on maksimissaan 90 % hankkeen kustannuksista.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet ovat suunnattu alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten osaamisen ja tiedon lisäämiseen.

Yleishyödyllinen investointituki on suunnattu esimerkiksi yhteisten kokoontumistilojen ja harrastus- ja virkistyspaikkojen rakentamiseen sekä ympäristön kunnostamiseen.  Tukea voidaan myöntää myös esimerkiksi yleishyödyllisiin kone- ja kalustohankintoihin. Tukea myönnetään, kun kustannukset ovat yli 8000 €. Tuki on maksimissaan 65 % hankkeen kustannuksista.

Tukea myönnetään pieniin kone- kalusto- ja laitehankintoihin sekä rakennustoimenpiteisiin.

Pienhankkeiden kustannusarvio voi olla 2 000–8 000 € ja tuki kehittämishankkeissa 80-90 %, investoinneissa tuki investoinneissa on 65 %.

Kehittämis- ja investointihankkeet voi toteuttaa jatkossa myös pienhankkeina, jolloin hankkeen kustannusarvio on 2000-8000 €. Uusi tukimuoto mahdollistaa yhteisöjen pienimuotoiset kehittämistoimet kevyemmällä hakuprosessilla. Tuki myönnetään kertakorvauksena.

Hankkeella voidaan toteuttaa palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.

Kansainvälisyyttä tuetaan hankkeissa monipuolisesti. Kuudestaan on mukana monissa kansainvälisisä verkostoissa ja hankkeissa, joilla edistetään alueen kansainvälistymistä.

Hankkeen teema voi olla digitaalinen osaaminen tai ympäristöasiat tai muu ajankohtainen aihe, johon liittyen osaamista ja tietoisuutta olisi tarpeen lisätä.

Kehittämis- ja investointihankkeet voi toteuttaa jatkossa myös pienhankkeina, jolloin hankkeen kustannusarvio on 2000-8000 €, kehittämishankkeissa tuki on 80-90 %. Uusi tukimuoto mahdollistaa yhteisöjen pienimuotoiset kehittämistoimet kevyemmällä hakuprosessilla. Tuki myönnetään kertakorvauksena.

 

Hankkeiden kustannusmallit

Hankkeen hakuvaiheessa valitaan kustannusmalli. Kustannusmalli vaikuttaa hankkeen maksuhakemuksen laadintaan ja siihen tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin.
Kuudestaan ry:n henkilökunta auttaa valitsemaan hankkeellesi
sopivimman kustannusmallin.

 • Todelliset hyväksyttävät kustannukset
 • Laskennalliset yleiskustannukset (flat rate), 19 % hankkeen hyväksyttävistä ulkopuolisten palvelujen ja henkilöstökulujen yhteenlasketuista kustannuksista
 • Todelliset hyväksyttävät kustannukset.
 • Laskennalliset yleiskustannukset (flat rate), 19 % hankkeen hyväksyttävistä ulkopuolisten palvelujen ja henkilöstökulujen yhteenlasketuista kustannuksista.

Hankkeen henkilöstökuluina hyväksytään työssäoloajan palkka ilman sivukuluja ja lisäksi laskennallisesti hyväksytään 39 % työssäoloajan palkasta. Laskennallisina kustannuksina voidaan hyväksyä 19 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista (henkilöstökulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketuista kustannuksista). Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät hankehenkilöstön matkakustannukset, toimitilakustannukset, kone- ja laitekulut, ohjelmistokulut, toimistokulut, koulutuskulut ja työterveyskulut sekä hankkeen tarjoilukustannukset ja vastuuvakuutukset.

 • Laskennalliset yleiskustannukset, 40 % hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökustannuksista 

Hankkeen henkilöstökuluina hyväksytään työssäoloajan palkka ilman sivukuluja ja lisäksi laskennallisesti hyväksytään 39 prosenttia työssäoloajan palkasta. Laskennallisina kustannuksina voidaan hyväksyä 40 prosenttia hyväksyttävistä henkilöstökuluista. Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut hankkeen kustannukset, paitsi henkilöstökustannukset.

 • Kertakorvaus

Hakijan on toimitettava tuen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen
kustannusarvio perusteluineen. Kustannusarviossa eritellään suunniteltujen
toimenpiteiden kustannukset ja esitys niiden todentamistavoista.

 • Vakioitu kertakorvaus

Vakioitua kertakorvausta käytettäessä tuen hakijan ei tarvitse esittää
kertakorvaushankkeelle erikseen kustannusarviota.

Hanketuen hakuprosessi

1. Ota yhteyttä
Kehittämistarpeen syntyessä kannattaa varmistaa rahoitusmahdollisuus Kuudestaan ry:ltä. Yhdessä etsimme sinulle parhaan rahoitusvaihtoehdon ja autamme hakemuksen kaikissa vaiheissa.
 
2. Laadi hankesuunnitelma
Selvitä tarvittavat toimenpiteet, kustannukset ja mahdolliset yhteistyötahot. Tee hintavertailu 3 000 euroa ylittävistä hankinnoista.
 
3. Täytä hakemus Hyrrässä
Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti Hyrrässä hakemukselle ja liitä tarvittavat asiakirjat mukaan. Pyydä tarvittaessa Kuudestaan ry:ltä ohjeita hakemuksen täyttämisessä. Lähetä hakemus, jolloin saat vireilletulosta ilmoituksen. Älä aloita toimenpiteitä ennen hankkeen vireilletuloa.
 
4. Vireilletuloilmoitus
Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Tästä hetkestä lähtien voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.
 
5. Päätöskäsittely
Kuudestaan ry:n hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätösehdotuksen. Hakemus välitetään ELY-keskukselle laillisuustarkastukseen. Ely tekee hankkeelle viranomaispäätöksen. Ennen viranomaispäätöksen saamista hanketta voi toteuttaa omalla riskillä.
 
6. Hankkeen toteutus
Tutustu saamaasi päätökseen Hyrrässä ja toteuta hanketta suunnitelman mukaisesti. Mikäli toimenpiteisiin tulee tehdä muutos, ota välittömästi  yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, niin katsotaan muutostarve yhdessä. Seuraa toteutuksen aikana hankkeen kustannuksia ja määräaikoja. Hae tarvittaessa välimaksatuksia.
 
7. Hae maksatusta
Tee loppumaksatus viimeistään neljän kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Löydät tukipäätöksestä ohjeet maksatuksen määräajoista ja ohjeet sen tekemiseen. Maksatusta haetaan Hyrrässä. Huomioi yritystuen kolmen vuoden pysyvyysehto viimeisen maksupäätöksen jälkeen.

Kuvateksti, valokuvaaja

Hanketukien valintakriteerit

 • Valintakriteerien avulla voit tarkastella hankesuunnitelmaasi ja ohjata kirjoitustyötä.
 • Hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit. Pisteytettävistä hankkeen kriteereistä tulee täyttää vähintään viisi kohtaa tullakseen rahoitetuksi.
 • Rahoituspäätöstä tehtäessä hankkeet asetetaan hankemuodoittain tärkeysjärjestykseen pisteytyksestä riippuen. Valintapäätöksen tekee Kuudestaan ry:n hallitus.Tärkeysjärjestyksellä on erityisesti merkitystä siinä vaiheessa, kun ohjelmakaudelle tai mahdolliselle hakujaksolle asetettu rahoituskehys on loppumassa.
 • Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden valintakriteerejä käytetään yleishyödyllisiin, koulutus- ja tiedonvälistys, suunnittelu- ja kansainvälisiin hankkeisiin.
 • Yleishyödyllisten investointihankkeiden kriteerejä käytetään kaikkiin yleishyödyllisiin investointitukiin.

Valintakriteerit ja niiden käyttö

Hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit.

Yleishyödylliset investointihankkeet

Pakolliset valintakriteerit

1. Hanke on Kuudestaan ry:n kehittämisstrategian ja rahoituslinjausten mukainen
2. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke
3. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
4. Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa
5. Hankkeen tarve on lähtöisin alueelta ja kohderyhmältä
6. Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Kuudestaan ry:n alueeseen

Pisteytettävät kriteerit

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hankkeella on uutuusarvoa
4. Hanke tukee nuorten viihtymistä alueella
5. Hanke kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia
6. Hanke mahdollistaa verkostoitumista
7. Hanke tukee ekologista kestävää kehitystä ja on ilmastovastuullinen
8. Hanke tukee kulttuuriympäristön säilyttämistä
9. Hanke edistää paikkariippumattomuutta
10. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
11. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
12. Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta
13. Hanke hyödyntää olemassa olevaa infraa

Pienhankkeet kriteerit pakollisten kriteerien lisäksi vähintään kaksi näistä alla olevista

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hanke kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia
4. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
5. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
6. Hakijalla on suunnitelma investoinnin ylläpidosta

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Pakolliset valintakriteerit

1. Hanke on Kuudestaan ry:n kehittämisstrategian ja rahoituslinjausten mukainen
2. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke
3. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
4. Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa
5. Hankkeen tarve on lähtöisin alueelta ja kohderyhmältä
6. Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Kuudestaan ry:n alueeseen

Pisteytettävät kriteerit

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hankkeella on uutuusarvoa
4. Hanke parantaa osaamisen tasoa
5. Hanke lisää tietojen ja taitojen vaihtoa
6. Hanke tukee alueen kansainvälistymistä
7. Hanke tukee nuorten viihtymistä alueella
8. Hanke houkuttelee nuoria/nuoria aikuisia yhdistystoiminnan ja yhteisen
tekemisen pariin
9. Hanke tukee ekologista kestävää kehitystä ja on ilmastovastuullinen
10. Hanke edistää paikkariippumattomuutta
11. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
12. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
13. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia alueella
 
Pienhankkeet kriteerit pakollisten kriteerien lisäksi vähintään kaksi näistä alla olevista

1. Hanke lisää viihtyvyyttä ja pitovoimaa
2. Hanke lisää alueen vetovoimaa
3. Hanke parantaa osaamisen tasoa
4. Hanke tukee poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista
5. Hanke edistää muuttuviin toimintaolosuhteisiin sopeutumista
6. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia alueella