Leader-toimintatapa

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä

Jokainen Leader-ryhmä laatii oman kehittämisstrategiansa ja valitsee toteutettavat hankkeet.

Leader-rahoituksella voidaan tukea esimerkiksi yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta,  harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.

Leader toiminnalla tähdätään elävään ja elinvoimaiseen maaseutuun. Lisätietoa Leader-toiminnasta ja muista Suomen Leader-ryhmistä löydät sivuilta Leadersuomi.fi.

Leader-periaatteet

Leader Kuudestaan toiminta noudattaa Leader-toiminnan perusperiaatteita. Näiden lisäksi toimintaamme kuvaavat tavoitettavuus ja avoimuus sekä henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu.

1. Alhaalta ylöspäin -periaate

  • Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

  • Toiminta on avointa kaikille.

2. Paikallinen kumppanuus

  • Kolmikanta: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö.

  • Toiminta ja päätöksenteko ei ole hierarkkista tai kuppikuntaista.

3. Monialaisuus

  • Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.

4. Verkostoituminen

  • Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

5. Alueperusteisuus

  • Leader-ryhmän strategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä.

6. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

  • Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

7. Innovatiivisuus ja pilottiluonteisuus, uuden luominen

  • Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.