Leader Kuudestaan, Leader Yhyres ja virolainen Leader-ryhmä Põlvamaa Partnerluskogu aloittivat yhteistyön luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämiseksi ja alan tiedonvaihdon lisäämiseksi vuoden 2019 lopulla. Käytännön toimia alueilla tekevät Suomen metsäkeskus ja SeAMK Ruoka.

 

Luonnontuotteiden monet mahdollisuudet

Puusta, marjoista ja sienistä on mahdollista jalostaa monenlaisia kemiallisia yhdisteitä, joita voidaan käyttää elintarviketeollisuuden raaka-aineena. Tunnetuimpia esimerkkejä näistä yhdisteitä ovat xylitol ja elintarvikkeissa lisäaineena käytettävä selluloosa. Suomessa mahdollisuudet puun jalostamiseen ovat erinomaiset runsaiden metsävarojen ja korkean tason metsäosaamisen ansiosta. Varsinkin biotalouden nousun myötä metsille etsitään uusia hyödyntämistapoja. Monet metsistä kerättävät luonnonmarjat ja hyötykasvit ovat olleet jo pitkään tärkeä metsien monikäytön muoto. Koivunmahla ja kuusenkerkät ovat puolestaan vähemmän hyödynnettyjä luonnontuotteita, jotka eivät ole säiden armoilla. Huomioitava kuitenkin on, ettei mahlaa ja kuusenkerkkiä ole mahdollista kerätä jokamiehenoikeuden nojalla.

 

     

Marjoja hyödynnetään jo hyvin ja terveysvaikutukset ovat tiedossa, sen sijaan kuusenkerkkiä voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän.

 

Luonnonliiketoiminnan kasvu tavoitteena

Elintarviketeollisuuden tarpesiin nähden luonnontuoteliiketoiminnan kasvulle on  havaittu olevan esteitä, esimerkiksi raaka-aineita ei saada tarpeeksi ja ensimmäisen asteen jalostuksessa on kehitettävää.  Suvi-hankkeen avulla kartoitetaan ja rajataan kehitystarpeet keruun organisoinnista ensimmäisen asteen jalostukseen ja aina lopputuotteisiin saakka. Tuotantoketjun kehittäminen yhdessä virolaisten kanssa avaa laajemman ja monipuolisemman näkemyksen logistiikan tehostamiseen sekä jalosteiden määrään ja monipuolisuuteen. Virossa luonnontuotteiden keruussa ja jatkojalostamisessa ollaan tällä hetkellä Suomea pidemmällä.

Hankkeessa käytännön tavoitteena on mallintaa menetelmä luonnontuotteiden keruusta ensiasteen jalostukseen ja loppukuluttajien ostoskoriin saakka. Mallissa huomioidaan logistiikan lisäksi myös tuotteiden säilytys ja lainsäädännölliset kysymykset. Lisäksi välitetään tietoa luonnontuotealasta ja kehitetään luonnontuoteliiketoimintaa. Luonnon keruutuotteiden hankintalogistiikkaa kehittämällä luonnontuotteiden käyttö saadaan lisääntymään sekä elintarvike- ja luonnonkosmetiikan valmistuksessa että matkailupalveluissa.

Paikallisesti kartoitetaan luonnontuotealan nykytila alueella paikallisten yritysten kanssa työpajoja  apuna käyttäen. Erityisesti jalostavan teollisuuden tarpeet arvioidaan. Yrityksiltä kerätään tietoa eri luonnon keruutuotteiden vaihtoehdoista, tarvittavista määristä  ja toimitusmuodoista sekä toiminnan ongelmakohdista. Kansainvälisesti yhteistyössä kehitetään hankinta- ja jakelulogistiikkaa kerääjiltä jatkojalostukseen yrityksille ja tukkureille, keskittyen erityisesti koivunmahlaan ja kuusenkerkkiin. Luonnontuotteille tullaan tekemään myös tuotekehitystä. Tuotekehityksen demonstrointiin hyödynnetään SeAMK Oy:n elintarvikelaboratoriota ja Virossa Moosteen rakenteilla olevaan tuotepilotointipajaa.

 

Seminaareja ja työpajoja

Hankkeen järjestämiin seminaareihin ja työpajoihin ovat tervetulleita kaikki luonnontuotealasta kiinnostuneet, paikalliset kerääjät, yritykset, eri yhdistykset, sidosryhmät ja biotalouden asiantuntijat. Esimerkiksi 29.4. Soinissa tullaan järjestämään mahlapäivä, jossa tutustutaan siihen, miten mahlaa kerätään ja mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää. Lisätiedot; https://tapahtumat.metsakeskus.fi/Default.aspx?tabid=420&id=9879 . Alunperin huhtikuulle suunniteltu opintomatka Maamess-messuille Viroon siirtyy koronavirus-tilanteen vuoksi syksylle. Maamess-messujen uusi ajankohta on 10.-12.9.2020.

 

Hankkeen järjestämistä seminaareista ja tilaisuuksista tiedotetaan mm. Kuudestaan ry:n www-sivuilla.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Leader-rahoituksella, päärahoittajina ovat Leader Kuudestaan ja Leader Yhyres. Toiminta jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.