Esteettömyys ja saavutettavuus niin fyysisessä maailmassa kuin verkossa ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämän osa-alueilla. Kuudestaan ry:n toimialueen vammaisjärjestöt ovat nostaneet esille huolen siitä, että alueen palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulisi kehittää.  Ähtärin Zoo Resort Oy:n Palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen -hankkeessa vastataan tähän toiveeseen tekemällä esteettömyyskartoituksia ja antamalla korjausehdotuksia alueen palveluntarjoajille. Lisäksi aiheesta jaetaan tietoa ja materiaalia sekä järjestetään tilaisuuksia.

 

Esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa

-Esteettömyyteen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa, kun uutta rakennetaan tai vanhaa korjataan. Esteettömyydessä on kysymys oviaukkojen leveyden ja kynnyksien ohella monesta muustakin asiasta. Esimerkiksi vessat tulisi merkitä selkeästi, ei taiteellista näkemystä käyttäen, kuten usein näkee, hankevastaava Virpi Kanth kertoo.

Hanke käynnistyi toukokuussa ja kesän aikana on tehty esteettömyyskartoituksia alueella. Kanth on lähettänyt lukuisia kehitysehdotuksia ja toimenpidesuunnitelmia alueen toimijoille. Ilahduttavaa on se, että usein saavutettavuus ja esteettömyys kohenee huomattavasti varsin pienillä muutoksilla.

-Puutteita on peruspalveluissakin; alueen kirjastot, apteekit ja ruokakaupat eivät kaikilta osin täytä esteettömyysvaatimuksia. Luiska pyörätuolia varten on saatettu rakentaa, mutta kaide puuttuu tai muuten esteettömyys on huomioitu, mutta määräyksiä täyttävää parkkiruutua ei ole, Kanth kertoo esimerkkejä.

Jonkin verran alueelta löytyy myös esteettömäksi merkittyjä paikkoja, jotka eivät todellisuudessa täytä esteettömyysmääräyksiä. Talvikaudella tulee taas esille uusia ongelmia, kun talvikunnossapito jää puolitiehen.  Tähän Kanth toivoo huolellisuutta.

-Esimerkiksi vessa on saatettu merkitä esteettömäksi, vaikka käytännössä siellä ei esimerkiksi pyörätuolin kanssa pärjäisi.

Esteettömyyskartoitukset ovat tärkeä osa hanketta. Kuvat: Virpi Kanth.

 

Palvelutilanteiden erityispiirteet

Kanth kertoo, että vammaisten henkilöiden kohtaamiseen asiakaspalvelutilanteissa on hyvä valmistautua etukäteen. Näkövammaisten kohdalla tyypillisintä on, että puhutaan avustajalle, ei asiakkaalle. Kuulovammaisten kohdalla puolestaan korotetaan ääntä.

-Tulisi puhua mahdollisimman normaalisti, rauhalliseen tahtiin. Mikäli kuulon aleneminen tai kuuroutuminen ei ole synnynnäistä, on asiakkaalla mahdollisuus lukea huulilta. Myös viittomakielen, ainakin perusteiden opettelu olisi hieno tapa huomioida kuuroja asiakkaita.

Kanthin aloitteesta Ähtärissä alkaa syksyllä 2022 Lakeudenportin kansalaisopiston viittomakielen kurssi, mikäli osallistujia saadaan tarpeeksi.

-Myös liikuntarajoitteiset asiakkaat tulisi huomioida paremmin ja kiinnittää huomiota esimerkiksi kynnyksiin, ovien leveyteen, luiskiin ja vessoihin. Kovasti tälle alueelle kaivataan esimerkiksi majoituskapasiteettia, jossa vammaisten tarpeet olisi kattavasti huomioitu, Kanth toteaa.

 

Tiedotus- ja koulutustilaisuus sekä kirjallinen materiaali tarpeen tiedon kartuttamiseksi

Palaute hankkeen esteettömyyskartoitusten tuloksena syntyneistä kehittämisehdotuksista ja toimenpidesuunnitelmista on ollut myönteistä. Aihe on monelle vieras ja toimijat kaipaavat selkeitä ohjeita parannusten tekemiseksi. Tietoa on saatavilla, mutta se on hajallaan eri lähteissä. Myös EU:n esteettömyysdirektiivi vaatii, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekevät tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Direktiivi tarkoittaa muutoksia myös Suomen lainsäädäntöön.

Tätä varten hanke järjesti 12.9. koulutus- ja tiedotustilaisuuden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta Ähtärissä. Tilaisuudessa käsiteltiin toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia ja vammoja sekä niiden esiintyvyyttä Suomessa. Lisäksi kerrottiin vammaisuuden huomioimisesta eri palvelutilanteissa ja käytiin läpi tilanteet niin liikuntarajoitteisten, näkövammaisten ja kuulovammaisten kohdalla. Lisäksi kuvailtiin muun muassa, miten esteettömyys tulee huomioida fyysisessä ympäristössä. Koulutuksen materiaali jaettiin osallistujille kirjallisena ja sitä on mahdollista tiedustella Virpi Kanthilta.

Pandatalon opasteita on uusittu ohjeiden mukaan. Kuva: Virpi Kanth