SUVI -liiketoimintaa luonnontuotteista

Ajankohtaiset

Suvi -hankkeen toimenpiteitä on jouduttu koronapandemian vuoksi muokkaamaan ja siirtämään myöhempään ajankohtaan. Keväällä 2020 SeAMK ja Metsäkeskus kuvasivat kaksi luonnontuotteisiin liittyvää videota. Huhtikuussa kuvattiin koivunmahlavideo Nature Paavola Oy:n keruualueella Soinin Vehussa ja tynnyritervanpolttoa Ylistarossa.

SUVI-hankkeen opintomatka MAAMESS -messuille Viroon siirtyy koronavirus-tilanteen vuoksi vuodelle 2021. Opintomatkasta ilmoitetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. 

Maamessut ovat tunnustetuimmat maalaisteemaiset messut Baltiassa, jotka ovat tärkeät sekä virolaisille että ulkomaisille yrityksille. Maamessujen laatua korostaa sen kuuluminen Euroopan suurimpien maatalousnäyttelyiden järjestäjäliittoon EURASCOON ja yhteistyö naapurivaltioissa järjestettävien maatalous- ja maalaiselämämessujen kanssa. Yrittäjien ja vierailijoiden kiinnostus Maamessuihin on kasvanut jatkuvasti – vuonna 2019 Maamessuilla kävi kolmen päivän aikana 45 215 henkeä, messuilla oli edustettuina 500 yritystä yhteensä 12 valtiosta ja koko tapahtuma käsitti 70 000 m2 näyttelytilaa.

Matkan järjestelyissä mukana SUVI -liiketoimintaa luonnontuotteista hanke.

Kansainvälistä yhteistyötä luonnontuotealalla

Leader Kuudestaan, Leader Yhyres ja virolainen Põlvamaa Partnerluskogu aloittivat yhteistyön luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämiseksi ja alan tiedonvaihdon lisäämiseksi viime vuoden lopulla. Käytännön toimia paikallisesti Leader-ryhmien alueilla tekevät Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään Leader-rahoituksella, päärahoittajina ovat Leader Kuudestaan ja Leader Yhyres. Toiminta jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Metsissä on paljon hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia

Elintarviketeollisuuden ja metsien välillä nähdään harvoin yhteyttä. Tästä huolimatta puusta sekä marjoista ja sienistä voidaan kuitenkin jalostaa ja eristää monenlaisia kemiallisia yhdisteitä, joita voidaan käyttää elintarviketeollisuuden raaka-aineina. Tunnetuimpina esimerkkeinä ovat mm. xylitol tai vaikkapa elintarvikkeisiin lisäaineenakin käytetty selluloosa.

Suomessa mahdollisuudet puun monipuoliseen jalostusketjuun ovat erinomaiset, sillä täällä on runsaat metsävarat sekä korkean tason metsäosaamista. Varsinkin biotalouden nousun myötä metsille etsitään uusia hyödyntämistapoja. Metsien perinteisen monikäytön rinnalle haetaan uusia kasvun lähteitä. Monet metsistä kerättävät luonnonmarjat ja hyötykasvit ovat tärkeä metsien monikäytön muoto. Koivunmahla ja kuusenkerkät ovat tulleet esille ei-jokamiehenoikeuksiin perustuvissa luonnontuotteissa, jotka eivät ole säiden armoilla.

Luonnontuoteliiketoiminnan kasvulle on havaittu olevan esteitä raaka-aineen saatavuudessa ja 1. asteen jalostuksessa elintarviketeollisuuden käyttötarpeisiin nähden. Tämän hankkeen avulla saadaan kartoitettua ja rajattua kehitystarpeet keruun organisoinnista 1. asteen jalostukseen aina lopputuotteisiin saakka. Tuotantoketjun kehittäminen yhdessä virolaisten kanssa avaa laajemman ja monipuolisemman näkemyksen logistiikan tehostamiseen ja jalosteiden määrään ja monimuotoisuuteen.

Tavoitteena on välittää tietoa luonnontuotealasta ja kehittää luonnontuoteliiketoimintaa. Luonnon keruutuotteiden hankintalogistiikkaa kehitetään käytännön tasolla ja sen myötä luonnontuotteiden käyttö saadaan lisääntymään sekä elintarvike- että luonnonkosmetiikan valmistuksessa sekä matkailupalveluissa.

Virossa luonnontuotteiden keruu ja jatkojalostaminen ovat pitkällä. Luonnontuotteiden hyödyntämistä tehdään Virossa jo hyvin monipuolisesti. Tekemällä yhteistyötä virolaisen yhteistyökumppanin kanssa, voidaan hyödyntää alan osaamista ja jakaa muita hankkeen tuloksia maiden välillä.

Toimenpiteet

  1. Paikallisesti kartoitetaan luonnontuotealan nykytila alueella suoraan paikallisten yritysten kanssa ja eri työpajoja apuna käyttäen. Erityisesti jalostavan teollisuuden tarpeet arvioidaan. Yrityksiltä kerätään tietoa eri luonnon keruutuotteiden vaihtoehdoista, tarvittavista määristä ja toimitusmuodoista sekä toiminnan tämän hetkisistä pullonkauloista.
  2. Kansainvälisesti yhteistyössä kehitetään hankinta- ja jakelulogistiikkaa kerääjiltä jatkojalostukseen yrityksille ja tukkureille, erityisesti koivunmahlaan ja kuusenkerkkiin keskittyen.
  3. Luonnontuotteille tullaan tekemään myös tuotekehitystä. Tuotekehityksen demonstrointiin hyödynnetään SeAMK Oy:n elintarvikelaboratoriota ja Virossa Moosteen rakenteilla olevaan tuotepilotointipajaa.
  4. Tietoa levitetään eri aihealueisiin liittyen. Tulevana syksynä järjestetään Kyrönmaalla seminaari mm. luonnontuotteiden hyödyntämisestä alkoholituotteiden valmistuksessa ja myöhemmin Ähtärissä luonnontuotteiden huomioimisesta matkailuvalttina ruokatuotteiden valmistuksessa. Myös mahlan keruun ja kuusenkerkkien korjuun demonstraatioita tullaan pitämään tulevan kevään aikana käyttämällä uusia teknologioita.

Toivotaan luonnontuotealasta kiinnostuneita mukaan

Seminaareihin ja työpajoihin ovat tervetulleita kaikki luonnontuotealasta kiinnostuneet, paikalliset kerääjät, yritykset, eri yhdistykset esim. luonnontuotealalta, sidosryhmät ja biotalouden asiantuntijat.

Tapahtumista tullaan tiedottamaan lehdissä, nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa. Lisätietoja hankkeesta antaa Paula Erkkilä, toiminnanjohtaja, Leader Kuudestaan.

Yhdessä miettien ja kehittäen, sekä yhteistyössä toimien voidaan kehittää luonnontuotealan liiketoimintaa pienistä puroista isommiksi rahavirroiksi ja samalla luonnon tuottamat hyvät raaka-aineet saadaan hyötykäyttöön.