Tukimuotoihin tulee uudistuksia; uuden kauden tukien yksityiskohdat tulevat Kuudestaan ry:n uudistuville verkkosivuille kesäkuun aikana.

Yhteistyöhankkeet tai elinkeinojen kehittäminen

Yhteistyöhankkeet voivat koskea esim. mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta. 

Yhteistyöhankkeella tarkoitetaan vähintään kahden julkisen tai yksityisen toimijan toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä. Hankkeessa voi siis olla mukana esim. yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja kehittämisorganisaatioita. Hankkeessa voidaan esim. luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää  innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Alihankintaa ei katsota tässä tarkoitetuksi yhteistyöksi. Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.  

Yhteistyöhankkeena tukea voidaan myöntää sellaiseen elinkeinotoimintaa tukevaan kehittämishankkeeseen, joka aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää ja edistää: 

1) uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;

2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointi

3) elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;

4) energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;

5) uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;

6) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;

Tukitaso yhteistyöhankkeissa on max. 90% hyväksyttävistä kustannuksista.