Yritystukien avulla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta luomalla uusia tuotteita, palveluita ja työpaikkoja

Kuudestaan ry tukee yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia myöntämällä rahoitusta yrityksen perustamista, kehittämistä ja investointeja varten. Yritystuen avulla voidaan vauhdittaa mm. digitalisaatiota, kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää. Myös yritysten väliseen yhteistyöhön on haettavissa rahoitusta.

Kuudestaan ry:n yritysrahoitusta voivat saada pääosin alle viisi henkilötyövuotta työllistävät mikroyritykset, jotka sijaitsevat Alavudella, Kuortaneella, Soinissa tai Ähtärissä. Yritystuen avulla pyritään lisäämään mikroyrityksiä maaseudulla, auttamaan maaseudun mikroyrityksiä kehittymään ja kasvamaan sekä lisäämään ja kehittämään maatilakytkentäistä yritystoimintaa ja maatalouden kokeiluja. Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tukea ei myönnetä yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Mikäli tarkoituksena on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, kannattaa olla yhteydessä Kuudestaan ry:n henkilökuntaan. Joissain tapauksissa Finnveran laina tai lainantakaus pienentävät tai eväävät Leader-tuen kokonaan.

Haut aukeavat portaittain vuoden 2023 aikana, enemmistö tukimuodoista on tullut haettavaksi Hyrrä-asiointipalveluun 21.6.2023. Haun avautumisen jälkeen hakemuksia voi jättää jatkuvasti.

Hakeminen tapahtuu aina sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html Hyrrä-järjestelmää varten tarvitaan suomi.fi -valtuudet. Lisätietoa tunnusten hakemisesta: https://kuudestaan.net/suomi-fi-valtuudet-kuntoon-hankehakua-varten/

Yritystukea voi saada esimerkiksi:

 • Toimitilojen investointeihin
 • Kone- ja laitehankintoihin
 • Asiantuntijapalveluihin
 • Tuotekehitykseen
 • Kokeiluihin

Leader-ryhmän tarjoamat tukimuodot

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos, kuten liikevaihdon kasvu yrityksen toiminnassa. Investointitukea voi hakea sekä osa-aikainen että päätoiminen yrittäjä.

Investointitukea voidaan myöntää:

 • Toimitilojen rakentamiseen, remontointiin tai hankintaan.
 • Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan.
 • Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin, patentteihin tai valmistusoikeuksiin sekä aineettomaan käyttöomaisuuteen.

Investointihankkeen tuettava budjetti voi olla 5 000–100 000 €. Tuki on 35 % investointihankkeen kustannuksista. Kustannuksiin ei voi hakea muuta julkista tukea, huomioi tämä esim. lainaneuvotteluissa pankin kanssa.

Pääosin yli 100 000 €:n investointeihin voit kysyä tukea ELY-keskuksesta.

Energiainvestoinnin osalta tuki on 30 % (vain ydin- ja harvaan asuttu maaseutu). Tukea maksetaan vain päätoimiselle yritykselle. Tukea voi hakea energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.

Investointitukea voivat saada:

 • Alkavat ja toimivat yritykset
 • Maatilakytkentäiset ja maatalouden ensiasteen jalostajat
 • Osa-aikaiset ja päätoimiset yrittäjät

Hakemista varten tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma sekä suunnitelma ja kustannusarvio investoinnista.

Tukien maksua haetaan Hyrrässä toteutuneita toimenpiteitä vastaan.

Maatalouden kokeilutuki

Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä, mutta jotka ovat kuitenkin maatalouden alkutuotantoa.

Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan liittyvää merkittävää uutta tietoa. Kokeilu voidaan tehdä maatilalla tai esimerkiksi vuokratulla pellolla. Tavoitteena on löytää tulevaisuuden viljelykasveja ja toimintatapoja maatalouteen. Tukea voi saada maatila, yhtiö, osuuskunta tai toiminimi. Tuensaajalla tulee olla y-tunnus. Kokeilutuella voi kokeilla uusia kasveja, uusia viljelymenetelmiä, uusia tuotantotapoja kotieläintuotannossa, uusia myyntikanavia tai uusia työmenetelmiä.

Tukea voi käyttää esimerkiksi:

 • asiantuntijapalveluihin
 • vuokriin (maa-ala, toimitilat, koneet ja laitteet)
 • aineisiin ja tarvikkeisiin
 • matkoihin
 • koulutukseen ja valmennukseen

Tuen suuruus on kokeilun laajuuden mukaan 2 500 € / 5 000 € / 7 500 €. Sitä voidaan myöntää maksimissaan 7 500 € samalle hakijalle kauden aikana.

Maatalouden kokeilutuki on vakioitu kertakorvaus. Se haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty. Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein, valokuvin ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

Yritystoiminnan käynnistystuet

Käynnistämistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee uutta yrittäjää yrityksen alkutaipaleella. Tukea voi nyt saada myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen.

Käynnistystuissa on kolme erilaista vaihtoehtoa: yrittäjyyskokeilu, tuki 2 500 € (ei y-tunnusta), osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen, tuki 5 000 € ja päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen, tuki 7 500 €.

Mikäli hakija ja opintotukea, työttömyyskorvausta, tai muita etuuksia tulee hakijan itse selvittää tuen vaikutus etuuksiin.

Yrittäjyyskokeilu (ei y-tunnusta)

Tuen määrä on 2 500 € ja se myönnetään korkeintaan neljän kuukauden ajalle.

Voit selvittää esimerkiksi

 • onko minusta yrittäjäksi?
 • riittävätkö tietoni ja taitoni?
 • onko palveluilleni tai tuotteilleni kysyntää ja markkinoita?
 • toimiiko suunniteltu tapa myydä käytännössä?
 • onko suunniteltu tuotantotapa toimiva?

Voit saada tukea yrityskokeiluun liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin (pienhankinnat ei sallittu).

Tämä tuki ei sovi maatilan y-tunnuksella käynnistettävään kokeiluun.

Haettaessa liitteeksi tarvitaan suunnitelma siitä, mitä aiotaan tehdä ja mitä se maksaa, mutta liiketoimintasuunnitelmaa ei vielä tarvita.

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen

Tuen määrä on 5 000 €. Tavoitteena on työllistyä pysyvästi osa-aikaisesti.

Tukea voit saada esimerkiksi

 • asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin
 • pienhankintoihin (alle 1 200 €/kpl maksaviin hankintoihin)
 • vuokriin
 • kokeiluihin

Kannattaa huomioida, että tukea haettaessa

 • tulee yrityksellä olla jo y-tunnus
 • tukea voi saada alkava yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle, aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • osa-aikaisen ja myöhemmin päätoimisen yrityksen käynnistystuki samalle hakijalle ei ole mahdollista

Osa-aikaisuus: 10–35 työtuntia viikossa tai sesonkiluoteista yritystoimintaa enintään kuusi kuukautta vuodessa. Tavoitteena on yli 10 000 euron liikevaihto vuodessa.

Esimerkkejä osa-aikaisesta yrittäjyydestä:

 • osavuotista yritystoimintaa
 • opiskelijan yritys
 • osa-aikaisesti palkkatyötä tekevä
 • kausiasukas (yrityksen kotipaikka maaseudulla)
 • viljelijäperheen jäsen (omana yrityksenä)

Hakemukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma. Lisäksi hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja paljonko se maksaa.

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen

Tuen määrä on 7 500 €. Tavoitteena on saada yritystoiminnasta päätoimeentulo, eli vähintään 15 000 euron liikevaihto vuodessa.

Tukea voi saada

 • asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin
 • pienhankintoihin (alle 1 200 €/kpl maksaviin hankintoihin)
 • vuokriin
 • kokeiluihin

Tukea haettaessa tulee huomioida

 • y-tunnus tulee olla olemassa tukea haettaessa
 • tukea voi saada alkava yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle
 • aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • Starttiraha on mahdollinen samaan aikaan käynnistystuen kanssa. Huomioi kuitenkin, että starttirahahakemus tulee tehdä, ennen kuin yrityksellä on y-tunnus.
 • sekä osa-aikaisen että päätoimisen yrityksen käynnistystuki samalle taholle ei ole mahdollinen

Hakemukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma sekä hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja paljonko se maksaa.

Kehittämistuet

Yritystoiminnan aloittamiseen tai sen kehittämiseen on hyvä saada ulkopuolista apua. Kuudestaan ry myöntää tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja sen hiomiseen.

Yritysten kehittämiseen on tarjolla kolme eri vaihtoehtoa. Suunnittelutuki on 1 000 € aloittavalle yrittäjälle, jolla ei vielä ole y-tunnusta. Valmistelutuki on 2 000 € ja kehittämistuki on 3 000 € jo perustetulle tai toimiville yrityksille. Kaikkia tukia voi saada vain kerran.

Suunnittelutuki 1 000 €

Tuen perusteet:

 • Hakijalla ei ole vielä y-tunnusta.
 • Asiantuntijapalveluihin, esim. liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.
 • Hakemukseen idea ja kenen kanssa liikeideaa pohditaan.
 • 1–2 päivää asiantuntijapalveluita.
 • Voidaan myöntää kerran rahoituskauden aikana.

Valmistelutuki 2 000 €

Tuen perusteet:

 • Y-tunnus hankittu, yritys on perustettu.
 • Asiantuntijapalveluihin esim. liiketoimintasuunnitelman viimeistely, investointien suunnittelu, laskelmien tekeminen, tukihakemuksen valmistelu.
 • 2–3 päivää asiantuntijapalveluita.
 • Voidaan myöntää kerran rahoituskauden aikana.

Kehittämistuki 3 000 €

Tuen perusteet:

 • Toimiva yritys (vähintään yksi tilikausi).
 • Asiantuntijapalveluihin esim. laatujärjestelmien tai talouden kehittäminen, digitalisaation edistäminen, tuotekehitys tai tuotannon kehittäminen.
 • Matkoihin, vuokriin, aineisiin tai tarvikkeisiin jotka liittyvät kehittämistoimeen.
 • 3-4 päivää asiantuntijapalveluita.
 • Voidaan myöntää kolme kertaa rahoituskauden aikana samalle hakijalle.

Hakemista varten tarvitaan suunnitelma, mitä aiotaan tehdä ja arvio siitä, paljonko suunnitelman toteuttaminen maksaa.

Kehittämistuet ovat vakioituja kertakorvaushankkeita. Ne haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty. Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein, valokuvin ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

Omistajanvaihdoksen valmistelutuki

Yrityksen ostaminen voi olla varteenotettava vaihtoehto yritystoiminnan käynnistämiseen. Ostamalla saa yritystoiminnan nopeammin käyntiin ja alkuvaiheeseen monet toimet on jo tehty. Ostaminen vaatii kuitenkin asiantuntemusta, jota on mahdollista hankkia omistajanvaihdoksen valmistelutuella. Edellytyksenä on, että asiakkaan suunnitelmana on ostaa yritys ydin- tai harvaan asutulta maaseudulta.

Tuen määrä on joko 2 500 € tai 5 000 €.

Tukea myönnetään yritystä ostavalle, jolla ei ole vielä y-tunnusta.

Tukea myönnetään asiantuntijapalveluihin, kuten

 • ostettavan yrityksen arvon määrittämiseen
 • yrityskauppaneuvotteluihin osallistumiseen
 • rahoitussuunnitteluun jne.

Voidaan myöntää hakijalle enintään 5 000 €, eli tukea voi hakea kaksi kertaa 2 500 € tai kerralla 5 000 €.

Mikäli hakija ja opintotukea, työttömyyskorvausta, tai muita etuuksia tulee hakijan itse selvittää tuen vaikutus etuuksiin.

Ostettavan yrityksen sijainti tulee haettaessa olla tiedossa ja sen tulee sijaita harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla. Hakemista varten tarvitaan hankesuunnitelma eli mitä toimia aiotaan tehdä ja paljonko ne maksavat.

Tuki omistajanvaihdokseen on vakioitu kertakorvaus. Se haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty. Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

Yritysryhmähanke

Yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. Yhteistyöhankkeessa 3–10 yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Yritysryhmähankkeella voidaan kehittää mm. seuraavia toimia.

 • Kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä.
 • Kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita.
 • Kehittää hajautettua energiantuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.
 • Kehittää elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa.
 • Edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia.
 • Rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä.
 • Matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

Tukitasot vaihtelevat tehtävien toimenpiteiden mukaan. Hankkeen kustannusarvio voi olla maksimissaan 100 000 €.

 • Koordinointi- ja aktivointihankkeet, tuki 80-90%
 • Tiedonhankintahanke, tuki 80 % (teollinen tutkimus)
 • Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke, tuki 60 % (kokeellinen kehittäminen)
 • Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %
 • Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 %

Kustannukset yritysryhmän kehittämishankkeessa jakautuvat siten, että yritykset maksavat 25 % kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kanssa, että miten yksittäistä yritystä hankkeessa kehitetään ja tästä laaditaan yrityskohtainen suunnitelma sekä kustannusarvio. Yhden yrityksen osuus kustannuksista muodostuu yhteisen osion yritykselle jyvitetystä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista.

Tuen hakeminen

 1. Ota yhteyttä

Yritysidean tai kehittämistarpeen syntyessä kannattaa varmistaa rahoitusmahdollisuus Kuudestaan ry:ltä. Yhdessä etsimme sinulle parhaan rahoitusvaihtoehdon ja autamme hakemuksen kaikissa vaiheissa.

 1. Laadi hankesuunnitelma

Selvitä tarvittavat toimenpiteet, kustannukset ja mahdolliset yhteistyötahot. Tee hintavertailu 3 000 euroa ylittävistä hankinnoista. Huomioi yritystukien valintakriteerit.

 1. Täytä hakemus Hyrrässä

Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti Hyrrässä hakemukselle ja liitä tarvittavat asiakirjat mukaan. Pyydä tarvittaessa Kuudestaan ry:ltä ohjeita hakemuksen täyttämisessä. Lähetä hakemus, jolloin saat vireilletulosta ilmoituksen. Saatuasi ilmoituksen, voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä ja hankkeelle voi syntyä kuluja.

 1. Päätöskäsittely

Kuudestaan ry:n hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätösehdotuksen. Hakemus välitetään ELY-keskukselle laillisuustarkastukseen. Ely tekee hankkeelle viranomaispäätöksen. Ennen viranomaispäätöksen saamista hanketta voi toteuttaa omalla riskillä.

 1. Hankkeen toteutus

Tutustu saamaasi päätökseen Hyrrässä ja toteuta hanketta suunnitelman mukaisesti. Mikäli toimenpiteisiin tulee tehdä muutos, ota välittömästi yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, niin katsotaan muutostarve yhdessä. Seuraa toteutuksen aikana hankkeen kustannuksia ja määräaikoja. Hae tarvittaessa välimaksatuksia.

 1. Hae maksatusta

Tee loppumaksatus viimeistään neljän kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Löydät tukipäätöksestä ohjeet maksatuksen määräajoista ja ohjeet sen tekemiseen. Maksatusta haetaan Hyrrässä. Huomioi yritystuen kolmen vuoden pysyvyysehto viimeisen maksupäätöksen jälkeen.