Perustamistuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa merkittävästi uudistavalle toimivalle yritykselle. Tuki on tarkoitettu erityisesti ns. kehittyville aloille. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tukea haetaan sähköisesti hyrräjärjestelmän kautta.

Aloittava yritys

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:
1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö esim. yrityksen taloushallinnon aloituspaketti, myynnin sparraus, markkinointisuunnitelman teko, graafisen yritysilmeen laatiminen, laatusertifiointi, materiaalien kääntäminen jne.
2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus kun testataan ja kokeillaan uutta menetelmää tai palvelua
3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet investointeja lukuun ottamatta. Tarvittaviin investointeihin voidaan erikseen myöntää investointitukea. 

Yritystoimintaa suunnittelevan olisi hyvä osallistua yrittäjäkurssille tai testauttaa liikeideansa ja hakea neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen esimerkiksi Uusyrityskeskuksella, ennen kuin hän ottaa yhteyttä Leader-ryhmään. 

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuun ottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnattuun palvelutoimintaan perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.

Toimiva yritys

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassaan osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:
1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö esim. myynnin sparraus, markkinointisuunnitelman teko, vientiselvitykset, graafisen yritysilmeen laatiminen, laatusertifiointi, materiaalien kääntäminen jne.
2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kolmen vuoden ajan.

Kokeiluhankkeet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen perusteella tuki maksetaan. Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi tukihakemukseen tulee liittää toimenpidesuunnitelma ja sen kustannusarvio hintaselvityksineen. Jokaisesta toimenpiteestä tulee olla pyydettynä tarjoukset.

Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä tukipäätöksessä vahvistettujen liiketoimintasuunnitemassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tukea voidaan myöntää vähintään 5 000 euroa ja enintään 35 000 euroa. Kokeiluhankkeissa maksimituki on 10 000 €.

HYRRÄ-OHJE – Yritystuet

Kirjaudu sisään – HYRRÄ