Digiviestintä haltuun –hankkeen tavoitteena on tuoda Kuudestaan ry:n alueen toimijoille uutta osaamista ja rohkeutta digitaaliseen viestintään. Hankkeen avulla toimijat voivat tutustua uusiin viestinnän mahdollisuuksiin ja oppia hyödyntämään niitä mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on uusien digitaalisten menetelmien käyttöönotto sekä osaamisen kehittäminen vaikuttavuusviestinnässä. Hankkeeseen osallistuville järjestetään webinaarimuotoisia koulutuksia, joissa asiantuntijat opettavat muun muassa internetpohjaisten työskentelyalustojen, videoneuvottelupalvelujen, sosiaalisen mediaja uutiskirjeohjelmien käyttöä.  

Digiosaamisen merkitys korostuu 

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti yritysten ja kolmannen sektorin toimintaympäristöön ja kiihdyttänyt digitalisoitumiskehitystä. Henkilöstö on kohdannut uusia osaamisvaatimuksia, sillä etänä ja verkossa toimiminen vaatii uudenlaista viestinnällistä osaamista ja heittäytymistä. Hanke pyrkii madaltamaan kynnystä siirtyä uusiin viestinnän muotoihin, kuten podcasteihin ja videoihin. Webinaareissa käsitellään muun muassa näiden viestinnän muotojen teknistä käyttöä ja si, miten kussakin mediassa on tarkoituksenmukaista toimia. Webinaareissa käsitellään myös vaikuttavaa esiintymis ja heittäytymistä 

Yritysten liiketoiminnassa ja kolmannen sektorin viestinnässä käytetään yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja. Digitaalisia palveluja hyödyntämällä toimijat kykenevät tavoittamaan asiakkaansa maaseudulta käsin, jolloin potentiaalinen asiakaskunta laajenee. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoituminen onnistuu etäisyyksistä riippumatta. Esimerkiksi kaksisuuntaista videoyhteyttä hyödyntämällä voidaan tuottaa uusia digitaalisia viestintä-, koulutus- ja neuvontapalveluja.  

Hankkeen tavoitteet 

Toimijat saavat uusia mahdollisuuksia kohderyhmiensä tavoittamiseen ja kehittävät osaamistaan siten, että he pystyvät vastaamaan nykyajan asettamiin haasteisiin. Hankkeessa tuodaan esille esimerkkejä, joiden avulla on mahdollista laajentaa kohderyhmiä ja parantaa vaikuttavuutta.  

Kehittynyt digitaalisen viestinnän osaaminen palvelee osallistujia monipuolisesti. Uusien viestintäkanavien kautta tavoitetaan laajempi joukko potentiaalisia asiakkaita tai kohderyhmiä, kehitetään kommunikointia yhteistyökumppaneiden kanssa ja mahdollistetaan uusia ulottuvuuksia päivittäiseen toimintaan. Kasvanut osaaminen palvelee myös osallistumista muiden tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä lisää osallistujien työllistymismahdollisuuksia jatkossa. Digitaalisen viestinnän hyödyntäminen esimerkiksi yritystoiminnassa palvelee asiakaskunnan laajentamista oman alueen ulkopuolellekin ja uusien asiakkaiden tavoittaminen helpottuu. Digitaalisten viestintävälineiden hyödyntäminen vähentää myös kustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä, kun pitkien välimatkojen vaikutus poistuu. 

Hankkeen koulutukset

28.4.2021 Teams-koulutus

Ensimmäinen Digiviestintä haltuun -hankkeen koulutus toi esille Teamsin monipuolisia ominaisuuksia. Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa kokouksen järjestämistä ja koolle kutsumista, äänestyksen järjestämistä ja tehokasta esiintymistä etänä.

Kouluttajana toimi Digikuun Teemu Ahlström.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/PDF3M0pGpeY.

11.5.2021 Sosiaalisen median ja sähköpostimarkkinoinnin koulutus

Koulutus käsitteli sosiaalista mediaa ja sähköpostimarkkinointia. Koulutuksessa käytiin läpi muun muassa sosiaalisen median kanavat ja niiden mahdollisuudet markkinoinnin näkökulmasta sekä sähköpostimarkkinoinnin ja uutiskirjeiden ohjelmia.

Kouluttajana toimi Sini Karjalainen SeAmk:sta. Tallenteen käyttöoikeus on päättynyt.

26.5.2021 Podcast-koulutus

Koulutuksessa käsiteltiin podcastien tekemistä, esimerkiksi jaksojen suunnittelua ja teknisiä asioita.

Kouluttajana toimi Suomen Podcastmedian Joona Haarala.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/15eDnxvIzwc.

15.9.2021 Videomarkkinoinnin koulutus

Koulutuksessa opittiin editoimaan ja tekstittämään videot itsenäisesti älypuhelinsovelluksen avulla. Lisäksi käytiin läpi, millaiset videot toimivat sosiaalisessa mediassa.

Kouluttajana toimi Ideal Digi Oy:lta Taneli Katila.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/5ZH8WUvNVk0.

5.10.2021 Saavutettavuuskoulutus

Koulutus käsitteli saavutettavuuden perusteita. Koulutuksessa käytiin läpi, miten erilaiset vammat ja toimintarajoitteet vaikuttavat verkkosivujen ja mobiilisovellusten käyttöön, mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa saavutettavuudelle ja miten tehdä sosiaalisessa mediassa lainsäädännön vaatimukset täyttäviä julkaisuja.

Kouluttajana toimi saavutettavuusasiantuntija Tapio Haanperä Kehitysvammaliitto ry:stä. Tallenteen käyttöoikeus on päättynyt.

28.10.2021 Mobiilikuvaamisen ja editoinnin koulutus Teams-alustalla

Koulutuksessa opittiin ottamaan laadukkaita valokuvia älypuhelimella ja editoimaan kuvia itsenäisesti Canvalla. Lisäksi käytiin läpi, millaiset kuvat toimivat markkinointiviestinnässä.

Kouluttajana toimi Ideal Digi Oy:ltä Taneli Katila.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/xKVRgUJGS-0.

30.11.2021 Esiintymistaitokoulutus Teams-alustalla

Koulutuksessa opittiin sanattoman viestinnän, kehonkielen ja äänenkäytön mahdollisuudet sekä oleellisen sanoman tiivistäminen esitysaineistoihin. Valmennuksessa paneuduttiin etätyöskentelyn haasteisiin ja vaikuttavan esiintymisen taitoihin.

Kouluttajana toimi Niina Sainius Esiintymisvalmennus ILO:lta. Tallenteen käyttöoikeus on päättynyt.

2.2.2022 Sähköpostimarkkinointikoulutus

Koulutuksessa käytiin läpi, millainen sisältö toimii sähköpostimarkkinoinnissa. Lisäksi opittiin huomioimaan tietosuojavaatimukset sähköpostimarkkinoinnin näkökulmasta sekä hallitsemaan postituslistoja tehokkaasti. Koulutuksessa tutustuttiin myös  sähköposti- ja tekstiviestikampanjoiden rakentamiseen ja uutiskirjeiden kokoamiseen Sendpulsen ilmaisversiolla. 

Kouluttajana toimi Ideal Digi Oy:lta Taneli Katila.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/zSE1erTjjs4. 

17.2.2022 Luo omat verkkosivusi -koulutus Teams-alustalla 16:30-19:30

Koulutuksessa opittiin, miksi verkkosivut tarvitaan, millainen verkkosivusto edistää tehokkaimmin yrityksen liiketoimintaa ja miten nykyaikainen verkkosivusto toteutetaan. Koulutuksessa käytiin myös läpi WordPress-julkaisujärjestelmä.

Kouluttajana toimi Jari Juslén Digiopistolta.

Linkki tallenteeseen: https://youtu.be/0mp4ddL9jfA.

10.3.2022 Tietoturvakoulutus Teams-alustalla 16:30-18.30

Koulutuksessa perehdyttiin keinoihin, joilla jokainen voi huolehtia tietoturvastaan. Keskeistä on laitteiden päivittäminen ja monivaiheisen tunnistautumisen käyttö aina, kun se on mahdollista. Lisäksi kannattaa kehittää pitkiä, mutta helposti muistettavia salasanoja. Kouluttaja vinkkasi, että esimerkiksi murretta kannattaa käyttää salasanoissa, sillä murresanojen hakkerointi on huomattavasti kirjakielisiä salasanoja hankalampaa. Vastoin yleistä luuloa salasanan kompleksisuus ei välttämättä vahvista salasanaa, mutta saattaa sen sijaan heikentää sen käytettävyyttä.

Lisäksi huijausviestit yleistyvät jatkuvasti. Viestit ovat muuttuneet myös uskottavammiksi. Esimerkiksi tutun ihmisen sähköposti tai sosiaalisen median tili saatetaan kaapata ja lähettää huijausviestejä tätä kautta. Tärkeää on olla avaamatta epäilyttävien viestien mukana tulevia linkkejä tai liitetiedostoja. Haittaohjelmia lähetetään aiempaa useammin myös muun muassa tekstiviestitse.

Kouluttajana toimi Janne Jalava Sulava Oy:ltä. Tallenteen käyttöoikeus on päättynyt.

20.4.2022 Verkkokaupan ja sähköisen ajanvarausjärjestelmän koulutus Teams-alustalla

Koulutuksessa tutustuttiin verkkokaupan ja sähköisen ajanvarausjärjestelmän perusteisiin. Tarkemmin käytiin läpi Shopify -verkkokauppa-alustaa ja SimplyBook.me -ajanvarausjärjestelmää.

Kouluttajana toimi Taneli Katila IdealDigiltä.

Linkki tallenteeseen;

https://youtu.be/sH3M2vauORU

27.4. Vaikuttavuutta hanketoimintaan -koulutus Alavudella

Hanketoimintaan osallistujat perehdytti Saila Tykkyläinen Vaikuttava Yritys Oy:stä. Saila on auttanut yli kahtasataa järjestöä, yritystä ja julkisen sektorin organisaatiota oman vaikuttavuutensa kehittämisessä ja johtamisessa.
Koulutuksessa käytiin läpi lähestymistapoja, menetelmiä ja työkaluja vaikuttavuuden arviointiin. Hankkeen vaikutukset tulisi tunnistaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja vaikuttavuuden tulisi ohjata hankkeen suunnittelua ja toteutusta.
Usein parhaan lopputuloksen saavuttaa asettamalla hankkeelle selkeä tavoite. Usein näkee maailmoja syleileviä hankesuunnitelmia, joiden kohdalla rajaaminen voisi olla tarpeen.  Hankesuunnittelua ohjaavan tavoitteen tulisikin olla;
-Saavutettavissa
-Mitattavissa
-Aikaan sidottu
-Rajattu
-Tarpeesta johdettu
Hankkeen aikana vaikutuksia on tärkeää tuoda ilmi alueella. Tulosten visualisointi, jakaminen ja käyttö on tärkeä osa hankkeiden toteutusta.

Koulutuksesta saatuja oppeja tullaan hyödyntämään hankehakijoiden neuvonnassa.

25.10.2022 Googlen sovellusten tehokas käyttö

Koulutuksessa käsiteltiin seuraavat Googlen sovellukset;
• Gmail-sähköposti ja -kalenteri
• Google Meet -videopuhelut
• Google-kuvien hyödyntäminen
• Tiedostojen käyttö ja jakaminen muille (Google Docs, Sheets, Slides ja Forms)
• Tiedostojen hallinta ja tallennus Google Drive -pilvitallennustilan avulla
Kouluttajana toimi Taneli Katila IdealDigiltä.

22.11.2022 Somemarkkinoinnin ja maksetun mainonnan tehokoulutus

 

Koulutuksessa opittiin tekemään tuloksellista markkinointia sosiaalisessa mediassa: Facebookissa ja Instagramissa sekä hyödyntämään maksetun somemainonnan mahdollisuudet oman asiakaskunnan tavoittamisessa. Lisäksi tutustuttiin nopeasti kasvavaan TikTok-kanavaan.

Kouluttajana toimi Taneli Katila IdealDigiltä.

Linkki tallenteeseen;

https://youtu.be/-MF9Z5copgQ

24.11.2022 Podcast-koulutus Ähtärin nuorisotiloilla

 

Koulutuksessa opittiin podcastien tekemisen perusteista ja tutustuttiin tekniseen toteutukseen. Lisäksi käytiin läpi sisällöllisiä asioita; podcastien sopivaa kestoa ja rakennetta, kohderyhmän valintaa ja tyypillisimpiä virheitä. Koulutuksessa käytettiin nuorisoryhmän Ähtärin nuorisotiloille hankkimia Podcast-välineitä, jotka on hankittu hyödyntäen mm. Kuudestaan ry:n nuorisorahaa. Podcast-välineet ovat lainattavissa ja käytettävissä nuorisotiloilla myös jatkossa.

Kouluttajana toimi Janne Taipaleenmäki.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeesta,  

ota yhteyttä!

Jenni Savolainen

jenni.savolainen(at)kuudestaan.net

puh. 040 051 3744