Yhteistyöhankkeet eli elinkeinojen kehittäminen

Yhteistyöhankkeet voivat koskea esim. mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.

Yhteistyöhankkeella tarkoitetaan kahden tai useamman julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen yhteisön, ryhmän tai näiden yhdistelmän toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä. Hankkeessa voidaan esim.luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää  innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi.  Yhteistyöryhmään voi kuulua myös elinkeinoa harjoittavia luonnollisia henkiöitä, alihankintaa ei katsota tässä tarkoitetuksi yhteistyöksi.

Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä.

Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

Tuetun toiminnan on kehitettävä ja edistettävä:

  • uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa;
  • uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia;
  • maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä;
  • elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia;
  • energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;
  • uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;
  • hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;

Tuen määrä

Tukitaso yhteistyöhankkeissa on max. 90% hyväksyttävistä kustannuksista.