Maksatuksen hakeminen

Maksatusta voit hakea heti saatuasi virallisen tukipäätöksen hakemuksellesi E-P:n Ely-keskukselta. Pääasiallisesti maksatusta kannattaa hakea sähköisesti. Myös paperihaku on mahdollista lomakkeella 3316.

 

TÄRKEÄÄ!

Mikäli maksua haetaan investointihankkeeseen useammassa kuin yhdessä erässä, on viimeisen maksuhakemuksen kustannusten oltava vähintään 20% koko hankkeen kustannuksista!

Tarvittavat liitteet kaikkien hankkeiden maksatuksessa:

Raportti tai selvitys suunnitelman mukaisista toimenpiteistä tai hankinnoista maksuhakemusajalta, raporttiin voit lisätä myös kuvia tehdyistä toimenpiteistä tai hankinnoista, raportin runko löytyy alta. Loppuraportti loppumaksun yhteydessä, käytävä seuraavat asiat ilmi soveltuvin osin lyhyesti ja napakasti (mieluiten toimitettuna pdf-muodossa)

1. Toteuttajan nimi

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

3. Hankekuvauksen tiivistelmä (kopioidaan hankehakemuslomakkeesta)

4. Hankkeen toteutus raportointijaksolla

 • Saavutetut tavoitteet hankkeen alkamisesta raportointijakson loppuun
 • Kerrotaan kunkin tavoitteen osalta, mitä on saavutettu ja millä keinoin
 • Poimitaan hankesuunnitelmasta hankkeen toimenpiteet
 • Kerrotaan toimenpiteistä miten ne ovat käytännössä toteutuneet, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.

5. Hankkeessa tuotettu materiaali raportointijaksolla

 • Hankkeen tiedotustoimenpiteet raportointijaksolla, sekä sisäinen, että tiedotusvälineille ilmoittaminen

 6. Raportointijakson toteutuneet kustannukset

 • Rahoituksen toteutumisesta
 • Yksityisen rahan kertyminen, talkootyöt

  7. Mahdolliset liitteet

 • Laaditut tiedotteet ja julkaistut lehtiartikkelit
 • Mallikappaleet hankkeessa tuotetusta materiaalista (esitteet, julkaisut, lehti-ilmoitukset, jne.)
 • Kuvia hankkeen tuloksista, tapahtumista, rakennuksista ja rakennelmista.
 • MUISTA ALLEKIRJOITTAA LOPPURAPORTTI!

– Ote yhdistyksen tai organisaation kirjanpidon pääkirjasta, josta käyvät ilmi maksuhakemuksen kustannukset kirjattuina

– Kopiot laskuista, joista näkyy kirjanpidon tositenumero (jatkumo kirjanpitoon), laskuista käytävä ilmi vastaanotettu tavara tai palvelu (selventäviä merkintöjä kannattaa tehdä maksutarkastajia varten), laskuilla on käytävä ilmi kustannusten jakoperuste, mikäli ko. lasku jaetaan useammalle hankkeelle/kohteelle

– Maksutositteet laskuista, esim. pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti (julkisilta organisaatioilta riittää reskontraote)

– Pääsääntöisesti ei käteiskuitteja, jos niitä kuitenkin on, rahanlähde on osoitettava kirjanpidon kirjauksilla suoritetuiksi

– Mikäli hakuvaiheessa ei ole tehty hintavertailua, on viimeistään maksuhakemuksella oltava dokumentoitu hintatasoselvitys  (yli 2500 euroa ylittävissä hankinnoissa) tai selvitys kilpailutuksesta (yli 30 000 euron ylittävät hankinnat)

– Seurantatiedot hankkeen loppuessa, toteutuneiden tietojen osalta (Lnro 3306Dind)

Liitteet jotka tarvitaan hankkeeseen soveltuvin osin:

– Selvitys vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä (talkoolappu, Lnro 3322L)

– Palkkojen osalta palkkaerittelyt, työsopimus, työajanseuranta (Lnro 3321L), loma-ajan palkan ja lomarahan laskentaperusteet (jos haetaan maksuun), sivukulujen osalta maksutosite ja ote pääkirjasta josta käyvät ilmi sivukulujen meno- ja velkakirjaukset, kopio työpaikkailmoituksesta jos hankkeeseen on palkattu yli vuodeksi hlö joka ei ole ollut hakijalla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa

– Kokouspalkkioiden perusteet ja kokouksen esityslista osallistujaluetteloineen

– Matkoista hyväksytyt matkalaskut, tositteet esim. juna- ja taksikuiteista, seminaarien ja koulutusten ohjelmat, opintomatkan ohjelma ja matkaraportti, tarvittaessa hintaselvitykset näistä, ulkomaanmatkojen perustelut, tavoitteet (oltava jo hankesuunnitelmassa)

– Vuokrista vuokrasopimus

Maksatusta voi hakea vain niihin kustannuslajeihin, jotka on hyväksytty tukipäätöksessä. Tuen maksaja hyväksyy kustannukset maksuhakemuksessa esitetyn aineiston perusteella. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksuhakemus sisältää kaikki maksun kannalta oleelliset tiedot  ja että kustannusten liittyminen hankkeeseen voidaan maksatuksessa vaivatta todentaa.

Toimita paperihakemus paikalliseen ELY-keskukseen:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki

Maaseutuviraston maksatusohjeet:

Maksatus yleishyödyllinen kehittäminen ja investointi

Vinkit maksatuksen tekemiseen:

Maksuhakemus hyrrässä