Maksatuksen hakeminen – yleishyödylliset hankkeet

Maksatusta voit hakea heti saatuasi virallisen tukipäätöksen hakemuksellesi E-P:n Ely-keskukselta. Pääasiallisesti maksatusta kannattaa hakea sähköisesti. Myös paperihaku on mahdollista lomakkeella 3316.

Maksua on haettava kerran vuodessa! Poikkeuksen tekevät enintään 24kk kestävät hankkeet. Maksua voi hakea enintään 4krt/vuodessa. Loppumaksatus tulee olla toimitettuna ELY-keskukseen viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen totetusajan päättymisestä! Tästä ei tule hakijalle mitään erillistä ilmoitusta, vaan jokainen hakija vastaa seurannasta itse.

Esimerkki: Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017 – 28.2.2018. Loppumaksuhakemuksen on oltava Elyllä viimeistään 28.6.2018.

Mikäli maksua haetaan investointihankkeeseen useammassa kuin yhdessä erässä, on viimeisen maksuhakemuksen kustannusten oltava vähintään 20% koko hankkeen kustannuksista! Investointihankkeissa maksatusta voi hakea enintään kuusi kertaa koko hankkeen toteutusajalta.

Lisätietoa kehittämishankkeisiin, joihin on valittu kustannusmalliksi Flat Rate 24% löydät täältä.

Tarvittavat liitteet kaikkien hankkeiden maksatuksessa:

1. Raportti maksuhakemusajalta tai loppuraportti koko hankeajalta. Raportin runko löytyy alta eli siitä on käytävä seuraavat asiat ilmi soveltuvin osin lyhyesti ja napakasti. Raporttiin voit lisätä myös kuvia tehdyistä toimenpiteistä tai hankinnoista. Raportti joko liitetään pdf-muodossa hyrrään, tai jos haetaan paperihakemuksella niin lähetetään mieluusti sähköpostilla pdf-muodossa anne.palokoski(at)ely-keskus.fi.

1. Toteuttajan nimi

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

3. Hankekuvauksen tiivistelmä (kopioidaan hankehakemuslomakkeesta)

4. Hankkeen toteutus raportointijaksolla

 • Saavutetut tavoitteet hankkeen alkamisesta raportointijakson loppuun
 • Kerrotaan kunkin tavoitteen osalta, mitä on saavutettu ja millä keinoin
 • Poimitaan hankesuunnitelmasta hankkeen toimenpiteet
 • Kerrotaan toimenpiteistä miten ne ovat käytännössä toteutuneet, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.

5. Hankkeessa tuotettu materiaali raportointijaksolla

 • Hankkeen tiedotustoimenpiteet raportointijaksolla, sekä sisäinen, että tiedotusvälineille ilmoittaminen

 6. Raportointijakson toteutuneet kustannukset

 • Rahoituksen toteutumisesta
 • Yksityisen rahan kertyminen, talkootyöt

  7. Mahdolliset liitteet

 • Laaditut tiedotteet ja julkaistut lehtiartikkelit
 • Mallikappaleet hankkeessa tuotetusta materiaalista (esitteet, julkaisut, lehti-ilmoitukset, jne.)
 • Kuvia hankkeen tuloksista, tapahtumista, rakennuksista ja rakennelmista.
 • MUISTA ALLEKIRJOITTAA LOPPURAPORTTI!

2. Ote yhdistyksen tai organisaation kirjanpidon pääkirjasta, josta käyvät ilmi maksuhakemuksen kustannukset kirjattuina

3. Kopiot menotositteista (laskuista), joista näkyy kirjanpidon tositenumero (jatkumo kirjanpitoon), laskuista käytävä ilmi vastaanotettu tavara tai palvelu (selventäviä merkintöjä kannattaa tehdä maksutarkastajia varten), laskuilla on käytävä ilmi kustannusten jakoperuste, mikäli ko. lasku jaetaan useammalle hankkeelle/kohteelle. Pääsääntöisesti ei käteiskuitteja, jos niitä kuitenkin on, rahanlähde on osoitettava kirjanpidon kirjauksilla suoritetuiksi

4. Maksutositteet laskuista, esim. pankin tiliote, verkkopankista tulostettu maksukuitti tai maksun saajan antama yksilöity kuitti (julkisilta organisaatioilta riittää reskontraote)

5. Hintavertailut, mikäli hakuvaiheessa ei ole tehty hintavertailua, on viimeistään maksuhakemuksella oltava dokumentoitu hintatasoselvitys  (yli 2500 euroa ylittävissä hankinnoissa) tai selvitys kilpailutuksesta (yli 30 000 euron ylittävät hankinnat)

6. Seurantatiedot hankkeen loppuessa, toteutuneiden tietojen osalta (Lnro 3306Dind)

Liitteet jotka tarvitaan hankkeeseen soveltuvin osin:

– Selvitys vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä (talkoolappu, Lnro 3322L)

– Palkkojen osalta palkkaerittelyt, työsopimus, työajanseuranta (Lnro 3321L), loma-ajan palkan ja lomarahan laskentaperusteet (jos haetaan maksuun), sivukulujen osalta maksutosite ja ote pääkirjasta josta käyvät ilmi sivukulujen meno- ja velkakirjaukset, kopio työpaikkailmoituksesta jos hankkeeseen on palkattu yli vuodeksi hlö joka ei ole ollut hakijalla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa

– Kokouspalkkioiden perusteet ja kokouksen esityslista osallistujaluetteloineen

– Matkoista hyväksytyt matkalaskut, tositteet esim. juna- ja taksikuiteista, seminaarien ja koulutusten ohjelmat, opintomatkan ohjelma ja matkaraportti, tarvittaessa hintaselvitykset näistä, ulkomaanmatkojen perustelut, tavoitteet (ulkomaanmatkat oltava jo hankesuunnitelmassa)

– Vuokrista vuokrasopimus

Maksatusta voi hakea vain niihin kustannuslajeihin, jotka on hyväksytty tukipäätöksessä. Tuen maksaja hyväksyy kustannukset maksuhakemuksessa esitetyn aineiston perusteella. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksuhakemus sisältää kaikki maksun kannalta oleelliset tiedot  ja että kustannusten liittyminen hankkeeseen voidaan maksatuksessa vaivatta todentaa.

Toimita paperihakemus paikalliseen ELY-keskukseen:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki

Maaseutuviraston maksatusohjeet:

Maksatus yleishyödyllinen kehittäminen ja investointi

Vinkit maksatuksen tekemiseen:

Maksuhakemus hyrrässä


Näin nopeutat maksuhakemuksesi käsittelyä:

 • hankkeen kulut ovat omalla kustannuspaikalla kirjanpidossa
 • toimita KAIKISTA kulu- ja maksutositteista kopiot
 • jos maksettu palkkoja, myös kaikista palkkaerittelyistä kopiot
 • kirjoita tositteisiin miten tai miksi liittyvät hankkeeseen
 • vain maksetuista kustannuksista voit hakea maksatusta, ei laskennallisista (esim. lomapalkkavelat)
 • tee loppuraportti mallin mukaan soveltuvin osin
 • kun lisätietopyyntö tulee, vastaa heti kaikkiin kysymyksiin