Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hakija:

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Tuen myöntämisen edellytyksiä:

1) tuettava hanke antaa hakijalle mahdollisuuden toteuttaa sellaisia hakijan toimintaan liittyviä lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista;

2) hanke on osallistunut avattuun hankkeiden hakuun ja täyttää valinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset valintakriteerit

3) tuen hakijalla on toimivalta päättää hankkeesta ja vastata siitä aiheutuvista kustannuksista

4) tuen hakijan ja hankkeen toteuttajan ollessa eri tahoja tuen hakija tai päätösvaltaa hakijayhteisössä käyttävä ei ole esteellinen hankkeen toteuttajaan nähden;

5) tuen hakijan taloushallinto ja varojen käyttö on järjestetty siten, että tuen hakijan muun toiminnan kustannusten ja hankkeen kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on eriytettävissä (erillinen kirjanpidon tili tai kustannuspaikka).

Kehittämishanketukea voidaan myöntää esimerkiksi:

1) selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen;

2) paikallisten palveluiden kehittämiseen; 

3) kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen;

4) innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi; sekä

Reunaehtoja:

Tuesta saatava hyöty ei saa rajoittua alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään.

Kehittämishankkeen pääasiallisena tavoitteena ei saa olla tavanomaisten yrityksen kehittämiseen tai tuotekehitykseen liittyvien kustannusten poistaminen, eikä tuen avulla tule kehittää hyödykettä tai palvelua, joka on välittömästi tai vähäisin lisätoimin yrityksen tai tietyn yritysryhmän hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla.

Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen. Sellaiseen julkisyhteisön harkinnanvaraiseen toimintaan, jonka perusteista säädetään lailla, voidaan myöntää tukea vain erittäin perustellusta syystä.

Vaikka hakisitkin sähköisesti tukea, kannattaa tutustua ennakkoon hankesuunnitelmaan (Lomake 3306B), josta selviää mitä tietoja suunnitelman tulee sisältää.

Tuen määrä

Tarkista tämän hetken tuen määrät ja rahoituslinjaukset Yhteisöille sivulta.

Hyväksyttävät kulut kehittämishankkeissa:

  • palkat ja palkkiot
  • matkakustannukset
  • ostopalvelut
  • vuokrat
  • muut kulut (esim. pienhankinnat)
  • talkootyö (ei koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa)

Kustannusmallin valinta hakuvaiheessa:

Flat rate tarkoittaa kustannusmallia, jossa osa kustannuksista haetaan todellisten, toteutuneiden kustannusten mukaan (välittömät kustannukset) ja osa kustannuksista korvataan prosenttimääräisesti laskettuna toteutuneista palkkakustannuksista (välilliset kustannukset, 24% tai 15%).

  • Flat rate 24% välittömät kustannukset ovat seuraavat: palkkakustannukset (tuntikirjanpito), palkkiot, ulkopuolisten tilojen vuokrat, ostopalvelut, muut välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät kulut (esim. viestintäkulut, muut kuin hankehenkilöstön matkakulut).  Näistä kuluista on esitettävä tositteet maksua haettaessa. Flat rate 24% laskentataulukko auttaa kustannusten mietinnässä.
  • Välilliset kustannukset ovat hankehenkilöstn matkakustannukset ja osallistumiset koulutuksiin, toimistokustannukset (esim. vuokrat, tietopalvelut, toimistotarvikkeet, posti, kopiointi), työterveyskustannukset, kaikki tarjoilut ja ohjausryhmäkustannukset (matkakulut, palkkiot). Näistä ei tarvitse esittää tositteita maksua haettaessa, eikä niitä tule esittää maksettavaksi maksuhakemuksella. HUOM! Älä ilmoita välillisiin kuluihin kuuluvia kuluja maksatuksessa! Kaksinkertaista rahoitusta ei voi saada, ja hyväksyttymättömien kulujen ilmoittaminen voi johtaa ns. sanktiovähennykseen.
  • Flat rate 15% välittömiin kustannuksiin sisältyvät myös hankehenkilöstön matkakulut, joten tämä kustannusmalli soveltuu silloin, kun hanke sisältää suuret matkustuskulut.

Todelliset kustannukset -kustannusmallissa kaikki hankkeeseen liittyvät ja toteutuneet kulut esitetään maksuhakemuksella tositteiden kera, eikä ns. välillisiä kustannuksia ole. Huomioi, että esität tässä suunnitelman mukaiset kustannukset.

HUOM! Tarkista aina hankepäätöksestä, että kustannusmalli on myönnetty haetunlaisena.

Kustannusarvion laskemisessa voit hyödyntää Hankeneuvos.fi sivuston laskuria kustannusten laskemisessa. Laskuri löytyy sivun oikeasta alakulmasta. Käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen, mutta laskurin käyttö on ilmaista.

Vastikkeeton työ

Kehittämishankkeen yksityisen rahoituksen osuudesta hyväksytään nykyisin 100% talkoota (muutos edelliseen). Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai muu työkone) lisäksi 30 euroa tunnilta. Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä eli lomake 3306 F tulee olla tukihakemuksen liitteenä.

Julkisoikeudellisen yhteisön (esim. kunta) yksityisestä rahoituksesta voi olla talkoota myös 100 %. Tällöin hakijan on sijoitettava vähintään 30 % muuta julkista rahaa.

Hintatason selvittäminen

Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso. Sekä hintatason selvitys että kilpailutuksen etenminen on dokumentoitava. Tutustu ohjeisiin ja mallilomakkseeseen hintatason selvittämisestä sivulla olevista linkeistä.

Kehittämishankkeiden lomakkeet

Yllä olevan linkin kautta löydät:

hankesuunnitelmalomakkeen, arvion vastikkeettoman työn määrästä ja

kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset lomakkeen

Laskentataulukot:

Flat rate 24% laskentataulukko

Hankkeen maksimi talkootyön laskentataulukko

Hintatason selvittäminen:

Hintatason-selvittäminen-ohje (pdf)

Tarjouspyyntö malli

Hintatason selvitys mallilomake (pdf)

Oppaat ja esitteet hanketoimijalle:

        Muistilista hanketoteuttajalle

Kehittämishankkeet Kuudestaan

Oppaat ja esitteet

Viestintäohjeet ja materiaalit