Yleishyödyllinen investointihanke

Kuudestaan ry on myöntänyt kaikki yleishyödyllisiin investointeihin vuodelle 2021 suunnatut varat. Hankkeita ohjataan mahdollisuuksien mukaan ELY-keskuksesta rahoitettavaksi. Kun rahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin on jälleen haettavissa, tiedotamme asiasta.

Kuudestaan ry:n hallitus päätti vuoden 2020 rahoituslinjaukset seuraavasti:

 • Kuudestaan ry rahoittaa yleishyödyllisiä investointihankkeita, tukiprosentti max 65% ja kustannusarvoltaan maksimissaan 40 000 euroa, jolloin tuen määrä on 26 000 euroa. Yksityisen rahan 35% voi kattaa osittain tai kokonaan talkoona. Pienin myönnettävä tuki on 5.000 euroa, jolloin tukiprosentin ollessa 65%:ia, kustannusarvio on oltava vähintään 7.700 euroa sisältäen mahdollisen talkootyön.
 • Haku on jatkuva ja hakeminen tapahtuu sähköisen hyrräjärjestelmän kautta.
 • Yleishyödyllisiä investointeja voidaan rahoittaa myös erikseen avattavilla teemahankerahoituksella. Tukiprosentti, sekä hakukriteerit ilmoitetaan teemahankehaun yhteydessä, mikäli avaamme erillisen teemahankehaun. Avautumisesta tiedotetaan lehti-ilmoituksilla, netti- ja Facebook -sivuillamme.
 • Pääsääntöisesti suuremmat investointihankkeet ohjataan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. ELY-keskuksesta haettaessa julkinen tuki on 75%, josta kuntarahan osuus on 20%. Hakijan ei tarvitse tällä hetkellä hakea kunnalta erikseen kuntarahaa haettaessa tukea ELY-keskuksesta.

Hakija

Tukea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. 

Yleishyödyllisyys

Investoinnista saatavan hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Yleishyödyllisenä ei pidetä investointia, jonka hyöty kohdistuu kilpailtuun elinkeinoalaan. Yleishyödyllisen investointihankkeen valintakriteerit tulee täyttyä.

Investoinnin kohteen hallintaoikeus

Jos investoinnin kohde ei ole hakijan hallinnassa tai omistuksessa, alueen omistajan ja tarvittaessa haltijan tulee antaa suostumuksensa investointiin ja siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti, esim. vuokrasopimus 10 vuoden ajaksi.

Tukea voidaan myöntää:

  1. rakennuksen hankintaan (hankittaessa rakennus tai rakennus maapohjineen tuen myöntämiselle on asetettu lisäehtoja, maapohjan hinta ei saa ylittää 10% rakennuksen arvosta, kauppakirjalla rakennuksen ja maapohjan hinta oltava eritelty)
  2. rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimiseen, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimiseeen, suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin;
  3. koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan (huom. tukea ei myönnetä käytettyjen koneiden tai laitteiden hankintaan)
  4. pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen
  5. pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun ja rakentamiseen ja laitehankintoihin sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankintaan;
  6. viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin;
  7. palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

Tukea voidaan lisäksi myöntää tiettyihin maaseutuasetuksen 45 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin yleiskuluihin sekä määrättyjen tietokoneohjelmistojen hankkimisesta tai kehittämisestä ja patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien sekä tavaramerkkien hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Kustannusarvio

Kustannusarvion laskemisessa voit hyödyntää Hankeneuvos.fi sivuston laskuria kustannusten laskemisessa. Laskuri löytyy sivun oikeasta alakulmasta. Käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen, mutta laskurin käyttö on ilmaista.

Yksityisen rahoituksen osuudesta hyväksytään nykyisin 100% talkoota (muutos edelliseen). Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat esim. rakentamisen ja talkoon yhteiskustannuksista (mikäli hankkeessa käytetään talkoota), josta tuen määrä lasketaan.

Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai muu työkone) lisäksi 30 euroa tunnilta. Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä eli lomake 3306 F tulee olla tukihakemuksen liitteenä.

Kunnan toteuttamassa yleishyödyllisessä investointihankkeessa vastikkeettoman työn osuus yksityisestä rahoituksesta voi olla 100%. Tällöin hakijan on sijoitettava vähintään 30% muuta julkista rahaa.

Hintatason selvittäminen

Hankintoja tehtäessä on aina selvitettävä kustannusten kohtuullisuus eli yleinen hintataso. Sekä hintatason selvitys että kilpailutuksen eteneminen on dokumentoitava. Tutustu ohjeisiin ja mallilomakkseeseen hintatason selvittämisestä alla olevista linkeistä.

Hintatason selvittäminen ohje

Hintatason selvitys mallilomake

Tarjouspyyntö mallilomake

Investointihankkeen toteuttaminen

Kuudestaan ry:n hallitus tekee rahoituspäätökset kokouksessaan. Tämän jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle vielä laillisuustarkastuksen ja toimittaa hakijalle virallisen päätöksen. Luet päätös huolellisesti, sillä se voi erota hakemuksesta tai päätöksessä voi olla joitain ehtoja maksun saamiseksi. Lue lisää ohjeita hanketoteuttajan muistilistasta hankkeen toteuttamisesta.