Innostava yleishyödyllinen kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry

2019-08-01T15:45:07+00:00

Hallitukset töihin! -Kuudestaan alue -aktivointihanke maaseudun mikro- ja pienyritysten hallitustyöskentelyn kehittämiseksi Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä tai Advisory Board -toiminnalla on erittäin suuri merkitys yrityksen menestykselle. www.hallituspartnerit.fi/hallitustyo/. Tässä hankkeessa aktivoidaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä käynnistämään ja kehittämään hallitustyöskentelyään. Työtä tehdään kenttätyönä yrityksissä hyödyntäen käynnissä olevan pilot-hankkeen kokemuksia ja aineistoa. (Hankeno 65171). Kartoitetaan yrityksiä, joiden kehitysvaiheeseen [...]

Kuudestaan ry

2019-08-01T15:40:39+00:00

Eco North Kansainvälinen hanke; mukana Leader-kumppaneita Puolasta, Virosta ja Latviasta. Puolasta ja Virosta on mukana yksi Leader-ryhmä, Latviasta kolme ryhmää. Lisäksi Allianssin ja opetushallituksen kv-mahdollisuudet hyödynnetään hankkeessa. Hankkeen puitteissa saatavat kontaktit auttavat nuoria hyvään alkuun kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen ja tukevat nuorten opiskelu- ja työelämää. Nuoret oppivat kansainvälistä kanssakäymistä, heidän kielitaitonsa kehittyy, nuoret oppivat uusista kulttuureista [...]

Ähtärin Zoo Resort Oy

2019-08-01T15:37:59+00:00

Ähtärin ulkoilupaikkojen kunnostus suunnitelma hanke Hankkeessa suunnitellaan Ähtärin alueen ulkoilureittien (vaellus, hiihto, maastopyöräily ja melonta) uudet kyltitykset, reittikuvaukset ja -luokittelut, kartat, sähköinen informaatio, reittipohjien parantaminen sekä rullahiihtoradan/ensilumenladun rakentaminen. Suunnitteluun kuuluu myös rakentamiskustannusten selvittäminen sekä rakenteiden tuleva kunnossapito ja markkinointisuunnitelman tekeminen. Kunnostettujen ulkoilureittien käyttäjiä ovat paikalliset ja lähialueen kuntoilijat ja luonnossa liikkujat, perhematkailijat, loma-asukkaat sekä kohteelle [...]

Alavuden Kehitys Oy

2019-08-01T15:33:18+00:00

Elämyksiä ja ryhmäretkiä Alavudella - yleishyödyllinen hanke Hankkeessa ideoidaan ja luonnostellaan 3-5 Alavudella toteutettavaksi sopivaa ryhmämatkakonseptia sekä luodaan mallielementit, joista esimerkiksi perhematkailijat voisivat koota itselleen elämyksellisen kokonaisuuden. Hankkeessa mallinnetaan paikallistarinoiden keruutavat ja kerätään tarinavakan pohjalle tarinoita. Hankkeessa innostetaan paikallisia kolmannen sektorin toimijoita elämysopastoimintaan ja mallinnetaan vaihtoehtoiset tavat elämysopaspalveluiden tuottamiseksi. Kustannusarvio: 25.971€, tuen osuus 80% Hankkeen [...]

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr

2019-08-01T15:23:59+00:00

Kuortaneen maastopyöräreittien kehittämishanke Maastopyöräreittien suunnittelu ja eri reittivaihtoehtojen selvittäminen, reittitoimitusten hakeminen yhteistyössä kunnan kanssa sekä karttojen suunnittelu. Virallisella ja hyvin opastetulla reitityksellä pystyttäisiin ohjaamaan maastopyöräily halutuille ajourille, joka olisi myös ekologista. Hankkeella pystyttäisiin myös virkistämään luonto- ja elämysmatkailua Kuortaneella, joka alueelta on pyöräilyn osalta puuttunut. Hanke on hyvin linjassa myös Visit Finlandin hallinnoiman Outdoors Finland [...]

Soinin kunta

2019-08-01T15:10:28+00:00

Soini 1868 Soini 1868 -hanke koostaa yhteen moninaisen kuvan Soinin historiasta ja nykyisyydestä 150-juhlavuoden osana. Tavoitteena on kerätä, tuottaa ja koostaa tietoa paikallistuntemuksen vahvistamiseksi ja Soinin tunnettuuden lisäämiseksi. Samalla pyritään tuomaan esiin kiinnostavaa taustatietoa Soinista houkuttelevuuden lisäämiseksi etenkin matkailun kannalta ja matkailutoimijoiden hyödynnettäväksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään ja esitellään verkkosivuilla ja muissa julkaisuissa. Kustannusarvio: 60.000€, tuen [...]

Ähtärin kaupunki

2019-08-01T15:07:26+00:00

Digitalisaatio osana palveluja Ähtärin palvelujen kokoaminen helposti ja nopeasti löydettäväksi kokonaisuudeksi eli sovellukseksi.Tekniikan kehittyminen ja kasvava tiedon määrä tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta luonnollisesti myös paljon haasteita. Valtavassa datan määrässä todellinen tieto helposti hukkuu epäoleellisen tiedon sekaan, relevantin tiedon löytyminen vaikeutuu. Hankkeen avulla on tarkoitus ratkaista tiedonhallinnan perusongelma Ähtärin osalta luomalla ja kehittämällä toimiva, helppokäyttöinen ja [...]

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

2019-08-01T15:01:55+00:00

Puusta ruokaa -esiselvityshanke Biotalous on voimakkaan kehityksen alla Euroopan Unionissa (EU). Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Myös elintarviketeollisuus kuuluu biotalouden piiriin. Tällä hetkellä erityisesti luonnon omista raaka-aineista valmistetut tuotteet ovat kysyttyjä, mikä voi vahvistaa suomalaista elintarviketeollisuutta ja metsäbiotalouden monikäyttösektoria. Suomessa suurin biomassavara on metsät, joiden mahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa [...]

Ähtärin Zoo Resort Oy

2019-08-01T14:50:28+00:00

Hyvinvointia talviliikunnasta Hyvinvointia talviliikunnasta -hankkeen tavoitteena on aktivoida Ähtärin talvikautta niin paikallisia kuin seutukunnan asukkaita palvellen. Talviaktiviteettin ja -tapahtumien kartoittaminen, olemassa olevien kehittäminen sekä uusien palveluiden suunnitteleminen tuovat kaivattua toimintaa, piristää talviaikaa ja kasvattaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia, lisää alueen vetovoimaa merkittävästi sekä vahvistaa matkailusektorin elinvoimaa. Hankkeella on kaksi päätavoitetta; hankkeen aikana kehitetään seutukunnan asukkaiden [...]

Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry

2019-08-01T14:44:42+00:00

Ähtärin Voilammen vesienhoidon esiselvityshanke Ähtärin Voilampi on Hankaveden läheisyydessä oleva noin 1km2 kokoinen lähdepohjainen lampi. Sen vesi on puolen vuosisadan aikana samentunut. Tämä esiselvityshanke luo pohjan tämän jälkeen toteutettavalle varsinaiselle kunnostussuunnitelmalle. Tavoitteena on saattaa usealla hankkeella Voilammen veden laatu paremmaksi. Kustannusarvio: 9.783€, tuen osuus 90% Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys KILPAILULINKKI

Kuortaneen kunta

2019-08-01T14:40:35+00:00

Kulttuurin kehitysaskel Kuortaneella Hankkeessa kehitetään tapahtumatuottajaresurssin avulla alueella toimiville esiintyjäryhmille ja muille toimijayhteisöille malli, jossa havainnollistetaan roolitetun yhteistyön toimivuutta ja vastuunjaon merkitystä. Hankkeessa opitaan esimerkkitapahtuman järjestämisen avulla suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä vaiheita, aikataulutuksia ja verkostojen merkitystä kokonaisuuden hallinnassa. Tuottaja toimii ohjaajana ja verkostojen rakentajana/ylläpitäjänä. Esiintyjäryhmät toteuttavat omat osuutensa osallistumalla suunnitteluun ja tekniseen toteutuksen työnjakoon sekä [...]

Kuudestaan ry

2019-08-01T14:35:51+00:00

Youth Power Nuorten kansvainvälinen aktivointihanke on maaseudun nuorille suunnattu aktiivisuuteen, vaikuttamiseen, oman kotiseudun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen kannustava hanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhdessä virolaisen Leader PAIK Pandivere:n kanssa. Hanke aktivoi nuoria olemaan mukana päätöksenteossa ja itseään koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä sekä osallistumaan oman kotiseutunsa kehittämiseen. Hankkeen aikana pyritään ottamaan nuoria mukaan päätöksentekoon tukemalla osaa [...]

Soinin kunta

2019-08-01T14:29:57+00:00

Soinin ExtremePark -hanke Ulkoilu on osa lähes kaikkien suomalaisten elämää. Koko aikuisväestöstä 96 % harrastaa jotakin ulkoilulajia vuoden mittaan. Eri selvityksissä luontomatkailu on nähty sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävimmäksi matkailun tulevaisuuden kasvusuunnaksi. Nousevia trendejä ovat mm. perinteisiin liittyvät arvot, joka viittaa matkailijan tarpeeseen perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen. Soinissa on maakunnallisesti sekä kansallisesti merkittäviä mahdollisuuksia [...]

Kuortaneen kunta

2019-08-01T13:46:58+00:00

Kaatialan louhos - tuotteistuksen selvityshanke Hankkeessa selvitetään Kaatialan louhoksen kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita eri intressipiireiltä. Tavoitteena on kirkastaa Kaatialan asema eri harrastajapiirien keskuudessa ja arvioida alueen kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on laajentaa Kaatialan ympäristön palvelutarjontaa tiivistämällä toimijoiden yhteistyötä ja tuotteistamalla selkeä palvelukonsepti. Selvityshanke toteutetaan henkilö- ja ryhmähaastatteluin sekä kyselyin kohderyhminä mm. maanomistajat, laitesukeltajat, mineraaliharrastajat, matkailutoimijat sekä [...]

Ähtärin Urheiluautoilijat ry

2019-08-01T13:42:57+00:00

Ähtärin Urheiluautoilijoiden moottorirata Ähtärin Urheiluautoilijat ry:n rakennettavan moottoriradan maastokartoitus, maaperäkartoitus, rata-alueen yleissuunnittelu, rata-alueen merkitseminen maastoon, rakennusmassojen laskenta, rakennekerrosten suunnittelu, rata-alueen ja liittyvien alueiden kuivatus tekninen suunnittelu, jätevesien käsittelysuunnitelma sekä rakennuskustannusarvion laadinta. Kustannusarvio: 11.900€, tuen osuus 90% Ähtärin UA suunniteltu ratapiirros KILPAILULINKKI

Alavuden Kehitys Oy

2019-08-01T13:33:13+00:00

Digitaalinen maaseutu Hankkeen tavoitteena on selvittää Kuudestaan Leader-ryhmän alueen yritysten digitaalisten valmiuksien parantaminen ja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Hankkeen avulla selvitetään yritysten halukkuus yritysten yhteistyöhankkeeseen, selvitetään ja priorisoidaan yritysten kehittämistarpeet ja laaditaan kehitystarvesuunnitelma. Laaditun suunnitelman avulla voidaan tarvittaessa käynnistä yritysten yhteistyöhanke yritysten digitaalisten valmiuksien parantamiseen liittyen. Kustannusarvio: 19.656€, tuen osuus 90% Alavuden Kehitys Oy KILPAILULINKKI

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

2019-08-01T13:30:04+00:00

Bambua Pandalle Bambua pandalle - hankkeessa selvitetään pandalle maistuvat ja kylmää kestävät bambulajit sekä bambulajien viljelytekniikkaa. Hanke toteutetaan ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Ähtäri Zoon yhteistyönä. Hankkeen taustalla on Ähtäri Zoon pandaohjelma, jonka tavoitteena on jättiläispandojen saaminen Ähtäriin 2017. Hankkeen toiminta-alueena on Kuusiokunnat. Hankkeessa perustetaan koeviljelmät (5-10 kpl) , joilla selvitetään kylmää kestävien vuoristobambulajien viljelytekniikkaa ja menestymistä [...]

Thermopolis Oy

2019-08-01T13:26:46+00:00

Energiatieto - Kuudestaan Etelä-Pohjanmaan alueella ei ole asukkaille kohdennettua hanketta tai palvelua, joka tarjoaisi puolueetonta tietoa asumiseen, rakentamiseen ja remontointiin sekä liikkumiseen liittyviin energiavalintoihin. Energiatieto - Kuudestaan -hankkeen tavoitteena on tarjota apua arkipäivän energia- ja ympäristövalintoihin. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida maaseudun asukkaita parantamaan energiatehokkuuttaan ja kiinnittämään huomiota ympäristöystävällisiin valintoihin. Hankkeella lisätään tietoutta energia-, ympäristö- [...]

Ähtärin kaupunki

2019-08-01T13:22:39+00:00

Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin Ähtäriläisten järjestöjen ja seurojen taholla on noussut esille yhteisen, useiden eri toimijoiden yhdessä ylläpitämän, käyttämän ja kaikille kuntalaisille tarkoitetun monipuolisen palvelukeskuksen tai järjestötalon harraste- ja hyvinvointikeskuksen eli ähtäriläisten "olohuoneen" perustaminen. Yhdeksi vaihtoehdoksi on noussut kaupungin ydinkeskustassa, Ostolantien varrella sijaitsevan entisen S-Marketin tyhjillään olevien myymälätilojen hyödyntäminen ja käyttöönoton selvittäminen tätä tarkoitusta varten. Kiinteistö [...]

Ähtärin Zoo Resort Oy

2019-08-01T13:17:55+00:00

Kulttuurikipinä Hankkeen tavoite on mahdollistaa (erityisesti nuorten) harrastajien tai aloittelijoiden helpon mukaanpääsyn paikkakunnan kulttuurituotantoihin musiikkiteatterileirin avulla. Hankkeen avulla saadaan uusia toimijoita, jolla taataan jatkossa säännöllinen kulttuuritarjonta. Kulttuurikipinä-leiri tarjoaa nuorille ammattilaisten avulla kokonaiskuvan sekä mahdollisuuden oppia laajasti teatterin tekemistä. Jokainen voi tutustua siihen osa-alueeseen, mikä erityisesti kiinnostaa ja päästä kokeilemaan sitä ohjatusti. Tavoite on, että kulttuurikipinä [...]

Soinin 4H-yhdistys ry

2019-08-01T13:13:16+00:00

1629 -selvitys 16-29 vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on tarkoitettu 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Toimintamme on kuitenkin pääsääntöisesti keskittynyt alle 16-vuotiaisiin. Haluaisimme kehittää jatkossa toimintaamme siten, että se olisi mahdollisimman monipuolista ja vakiintunutta, jotta myös 16-vuotiaista aina 29-ikävuoteen asti olisi mahdollisuuksia innostua toiminnastamme, saada työelämäkokemuksia ja uskallusta yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen, mahdollisuuksia harrastusten löytymiseen ja [...]

Ähtärin kaupunki

2019-08-01T13:08:09+00:00

Ähtärin matkailualueen ranta-alueen käytön suunnitteluhanke Ähtärin matkailualueen rantavyöhykkeelle ja järven lähialueelle laaditaan kokonaisvaltainen suunnitelma, joka sisältää erilaisia virkistystoimintoja, aktiviteetteja ja kulkuväyliä alueen matkailijoille, loma-asukkaille sekä paikkakunnan ja alueen asukkaille. Suunnitelman avulla eri toiminnot löytävät järkevät ja toiminnalliset sijoittumispaikat antaen hyvän pohjan myöhemmin toteutettaville investoinneille. Alueen käyttö kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena lisääntyy. Kustannusarvio: 20.000€, tuen osuus 90% [...]

Thermopolis Oy

2019-08-01T12:43:12+00:00

Kokoontumistila Thermopolis Oy haki hankerahoitusta nuorisoseurojen ja kylätalojen energiakatselmushankkeelle (Kokoontumistila), jossa Kuudestaan ry:n rahoittamana katselmoidaan sen alueen hankkeeseen ilmoittautuvat nuorisoseura- ja kylätalot, sekä vastaavanlaiset yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimat kokoontumistilat (yhteisnimitys kokoontumistila). Tavoitteena on suorittaa energiakatselmus noin 15 - 20 kokoontumistilalle Kuudestaan ry:n alueella. Katselmuksessa selvitetään rakennusten kunto ja energiatehokkuus. Kiinteistöistä laaditaan rakennuskohtainen raportti, jonka avulla kiinteistöjen [...]

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

2019-08-01T12:37:58+00:00

Kansainvälisestä metsäbiotaloudesta elinvoimaa -esiselvitys Kuudestaan alueelle Hanke laati esiselvitysraportin ja hankesuunnitelman kansainvälisen biotalouden ja eriyisesti metsäbitalouden vahvistamiseksi ja alan verkoston luomiseksi osana Kuudestaan-toimintaryhmän (Leader) alueen kehittämistä ja vahvistamista. Esiselvityshanke kartoittaa monitavoitteisen metsäbiotalouden ja sitä sivuavien kasviperäisten biomassojen käytön mahdollisuudet Kuudestaan -alueen ja erityisesti virolaisten (Tartto), slovakialaisten (Zvolen) ja italialaisten (Toscana) kesken. Myös osin muut EU-maat [...]

Peränteen Metsästys- ja Ampumaseura ry

2019-08-01T11:41:43+00:00

Hankkeen tavoite on selvittää edellytykset nykyaikaisen riistateurastamon ja sen yhteyteen monikäyttötilan rakentamiselle alueelle. Tavoitteena on kartoittaa tekniset ja lainsäädännölliset edellytykset ko. tilalle. Sekä mahdollisen monikäyttötilan käyttäjät ja käyttötarpeet. Lisäksi tavoitteena on arvioida toimintamallit ko. investoinnin toteuttamiseen ja toimintamalli rakennettavan tilan käyttämiseen ja ylläpitämiseen.

Ähtärin matkailu Oy / Ähtäri Travel LTD

2019-08-01T11:41:12+00:00

Hankkeessa kootaan luontokohteiden ympärillä toimivista paikallistoimijoista verkostoa, joka voi tuottaa alueen luontoprofiilin sisällöksi tietoa ja tarinoita. Tätä aineistoa kootaan yhtenäiseksi esitykseksi ja sähköisiksi materiaaleiksi, joilla voidaan viestiä niin paikallisesti kuin kansallisesti ja kansainvälisesti alueen luontoharrastusmahdollisuuksista ja toisaalta vastuullisesta luonnon hyödyntämisessä hyvinvoinnin lisäämisessä.

Alavuden kaupunki, Lakeudenportin kansalaisopisto

2019-08-01T11:39:41+00:00

Esiselvityshankkeessa luotiin malli uusien muinaisjäännösten löytämiseksi ja inventoimiseksi: maastoetsinnöistä ja arkeologisista kaivauksista kiinnostuneet kolmannen sektorin toimijoita alueella selvitettiin, muinaisjäännösten alustavaa paikantamista kartoista tehtiin, yksityisten henkilöiden havaintoja mahdollisista uusista muinaisjäännöksistä kerättiin ja uusia kohteita inventoitiin.

Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti

2019-08-01T11:38:38+00:00

Hankkeen tarkoituksena oli tavoittaa ja kerätä töysäläisten asukkaiden kotiseutukokemukset ja -näkemykset ja muodostaa niistä kulttuuri- ja paikallishistoriallinen tulkinta. Ensisijainen tavoite on tuottaa käsitys siitä, millainen on töysäläisten kotiseutu juuri nyt, mistä aineksista se koostuu, ja mitkä piirteet erottavat sen lähialueista. Mahdollisuuksien mukaan vastataan myös kysymyksiin, miten ja miksi kotiseutukäsitys on tällaiseksi kehittynyt.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Tuomarniemen metsäoppilaitos

2019-08-01T11:38:06+00:00

Tuomarniemen puulajipuiston kehittämisen suunnitteluhanke Ähtärissä Hankaveden rannalla sijaitsevalla Tuomarniemen koulutilalla on pitkä ja perinteikäs historia. Paikalla on sijainnut vuosina 1777-1903 Jyväskylän tuomiokunnan tuomarin virkatalo ja vuodesta 1903 lähtien paikalla on annettu metsäalan opetusta. Vuosikymmenten saatossa Tuomarniemen pihapiiriin on kehittynyt yli kahdeksankymmenen puu- ja pensaslajin puulajipuisto. Hankkeen avulla laadittiin suunnitelma osittain huonoon kuntoon päässeen puulajipuiston, puiston [...]

Ähtärin kaupunki

2019-08-01T11:37:14+00:00

Ähtärin keskustan kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan kehittäminen kiinteistönomistajien, yrittäjien, järjestöjen ja kaupungin kesken. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa puuttuvia palveluita, kehittää toimijoiden yhteistoimintaa ja luoda keskustasta viihtyisämpi ja vetovoimaisempi liikealue ja tuoda ranta-alue eri toimintoineen paremmin kuntalaisten hyödyksi ja hyvinvoinniksi. Matkailualueen ja keskustan välisessä liikenteessä opastuksen merkitys on hyvinkin tärkeä. Opasteiden yhtenäinen ilme, josta tunnistaa [...]

Go to Top